Prihlásenie a prepis auta z okresu do okresu 2024 | Návod, poplatky, tlačivá

Kúpili ste nové auto z iného okresu a chystáte sa ho prihlásiť do evidencie? Hľadáte návod ako na to? Ste na správnom mieste!

V nasledujúcich odstavcoch je rozpísaný podrobný návod ako prihlásiť auto z iného okresu, ako môžete ušetriť na správnych poplatkoch pri prihlasovaní vozidla až 70€, a ako si vypočítať najvýhodnejšiu ponuku povinného zmluvného poistenia, v ktorom sú už započítané všetky dostupné zľavy.

Podrobný návod na prihlásenia vozidla z iného okresu

Vozidlo prihlasuje nový majiteľ na dopravnom inšpektoráte podľa miesta svojho trvalého bydliska.
ZMENA: od 1.1.2023 je možné zmenu držby vozidla (prepis) vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Celý proces sa vykoná na jednom pracovisku, čo znamená, že kupujúci už nebude musieť žiadať o nové doklady a TEČ na dopravnom inšpektoráte, ktorý je príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla.

Na dopravnom inšpektoráte si môžete rezervovať termín cez internet (pre rezerváciu nemusíte vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom).

Pri prihlasovaní vozidla z iného okresu je nutná obhliadka vozidla. Ak na dopravnom inšpektoráte nechcete zbytočne čakať, tak si ešte pred návštevou dopravného inšpektorátu zistite, kedy sú vykonávané obhliadky vozidiel. Na obhliadku vozidla nie je možná rezervácia termínu.

ZMENA: od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

Pred samostatným prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poisteniePorovnajte si ceny PZP z 9 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponukuV cenách poistenia sú už započítané všetky dostupné zľavy, doklady vám prídu najskôr na e-mailovú adresu, neskôr aj poštou. Pri prihlasovaní vozidla Vám stačí vedieť číslo poistnej zmluvy, ktoré nájdete v emaile. KLIKNITE TU pre viac informácií.

Na dopravnom inšpektoráte si pomocou vyvolávacieho kiosku vytlačíte poradové číslo. Ak ste si rezervovali termín cez internet, do vyvolávacieho kiosku zadáte PIN kód, ktorý ste dostali po úspešnom rezervovaní termínu. Kiosk vám vytlačí lístok s poradovým číslom, potom vyčkáte na vyvolanie: vaše poradové číslo sa zobrazí na informačnom paneli.

Ďalším krokom je vyplnenie dokumentu žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie. Žiadosť dostanete na dopravnom inšpektoráte alebo si ju môžete vytlačiť. Žiadosť musí byť vytlačená v obojstrannom formáte A3.

ZMENA: od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Po novom stačí ak predložíte potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás vyplní žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie (na základe predložených dokladov).

Po vyplnení žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie sa dostavíte na obhliadku vozidla, kde sa kontroluje zhoda VIN čísla na vozidle a v „papieroch“, kontroluje výrobný štítok vozidla a zapisuje stavu najazdených kilometrov z odometra. Po obhliadke vozidla dáte dole pôvodné tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ), ktoré následne odovzdáte (rozstrihnete) na dopravnom inšpektoráte.

ZMENA: od 1.1.2023 žiadateľ musí uviesť, čo sa má stať s tabuľkami s evidenčným číslom vozidla (TEČ). Možnosti sú:

 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú na vozidle pre nového kupujúceho (kupujúceho). Toto je preferovaný štandardný postup. V tomto prípade kupujúci neplatí 50€ za vydanie nových TEČ (25€/kus). Do 31.3.2024 bol poplatok 50€ za 2ks TEČ (25€/ks).
 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú u pôvodného majiteľa vozidla, ktorý môže požiadať o pridelenie TEČ na svoje iné vozidlo do jedného roka.

Ak tabuľky s evidenčným číslom zostanú u pôvodného majiteľa vozidla, bude potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ musí uviesť, aký druh TEČ žiada:

 • Pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú k dispozícii na sklade dopravného inšpektorátu.
 • Pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada.
 • Pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu.
 • Pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Žiadateľ musí tiež uviesť, či:

 • Nový vlastník bude rovnaký ako nový držiteľ.
 • Pôvodný vlastník zostane vlastníkom (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla).
 • Novým vlastníkom bude iná osoba ako nový držiteľ.

Následne sa dostavíte k „okienku“, po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov vám bude vypočítaný správny poplatok – dostanete PIN, podľa ktorého kiosk pozná sumu, ktorú máte zaplatiť. PIN zadáte do kiosku, po zaplatení správneho poplatku dostanete doklad o zaplatení, ktorý následne odovzdáte. Pri platbe správneho poplatku cez internet môžete ušetriť až 70€. Viac informácií o zľave pri platbe cez internet a o výpočte správneho poplatku.

Ak prebehlo všetko v poriadku dostanete nové osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz) a nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ). Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz) Vám do 30 dní bezplatne prinesie kuriér. Urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní je spoplatnené sumou vo výške 30 €.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie je spoplatnené sumou 250€ za 1ks TEČ, 500€ za vydanie 2ks TEČ.

Tip: Hľadáte výhodné havarijné poistenie pre Vaše nové auto? Porovnať si ceny z 8 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponuku. Pre viac informácií kliknite TU.

Zoznam poplatkov:

 • Správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie (platný od 1.2.2017).
 • 50 € za štandardné 2 ks plechových TEČ (po starom ŠPZ), vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 25 €. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli, že pôvodné TEČ zostanú na vozidle, tento poplatok sa neplatí.
 • Pri urýchlenom vydaní čipovej karty, to znamená do dvoch pracovných dní, budete musieť zaplatiť poplatok vo výške 30€.

Pre prihlásenie vozidla z iného okresu je nutné predložiť:

 • Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia (alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla).
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Na tejto stránke si môžete porovnať ceny povinného zmluvného poistenia z 9 poisťovní naraz.
 • Platný doklad totožnosti.
 • Ak je prítomný kupujúci, tak aj čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.
 • Ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Splnomocnenie si môžete stiahnuť splnomocnenie na tomto odkaze.Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby – žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.
 • Ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.
 • V prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru.
 • Ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“ (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle). Ak vozidlo nebude prihlásené ani do 60 dní, polícia zaeviduje tabuľky s evidenčným číslom vozidla a osvedčenia o evidencii ako odcudzené.

Odhlasovanie vozidla

Pri odhlasovaní sa odovzdáva čipová karta osvedčenie o evidencií časť I (v prípade, že bola vydaná).

Ak kupujúci vozidla (nový držiteľ) nebude prítomný pri odhlasovaní vozidla, musíte doložiť jeden z nasledujúcich úradne overených dokumentov:

 1. Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Splnomocnenie si môžete stiahnuť splnomocnenie na tomto odkaze.
  Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby – žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.
 2. Úradne overený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva).

Nový držiteľ vozidla je povinný prihlásiť vozidlo a umožniť údajové porovnanie dokladov s údajmi na vozidle do 30 dní od dňa odhlásenia vozidla, ktoré vykonal pôvodný majiteľ. Toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR. Otváracie hodiny pracoviska nájdete po zadaní mesta (obce) do vyhľadávania na tejto stránke.

Súvisiace články:

Prepis auta z okresu do okresu

zdroj: minv.sk

4.8/5 - (41 votes)

144 komentárov na článok “Prihlásenie a prepis auta z okresu do okresu 2024 | Návod, poplatky, tlačivá

 • Avatar
  3. novembra 2016 o 6:30
  Permalink

  dobry den…chcem sa opytat ci je mozne jazdit na aute ked ho majitel v inom okrese odhlasi a doklady potrebne na prihlasenie posiela postou…je mozne jazdit na aute kym mi to pride postou?? neexistuje nejaky doklad otom alebo nieco?? auto potrebujem pouzivat kazdy den a takto to bude trvat zhruba dva. tyzdne…a bez auta nemozem byt….dakujem za odpoved…

  Odpovedať
  • Avatar
   3. júla 2019 o 11:07
   Permalink

   Stačí malý technicky a môžeš v kľude jazdiť kým predajca odhlási veľký TP … len najlepšie mat uzatvorenú poistku už na dvoje meno …

   Odpovedať
   • Avatar
    24. januára 2023 o 9:27
    Permalink

    Dobry den chcem sa spytat ked som kupil auto v trenčine a trvaly pobyt mam v partizánske a bazar ho prihlasil na moje meno a ostala mi tn špz nemusim ju menit

    Odpovedať
   • Avatar
    14. februára 2024 o 9:37
    Permalink

    ved ale pri odhlasovani maly technicky odovzavas tiez.

    Odpovedať
   • Avatar
    14. februára 2024 o 9:40
    Permalink

    ved ale pri odhlasovani odovzdavas aj maly tech.

    Odpovedať
  • Avatar
   15. marca 2023 o 13:09
   Permalink

   Dobry den chcel som sa spytat ako dlho trva vybavenie dokladov uz to bude mesiac co som bol na urade a zatial mi nic nedoslo?

   Odpovedať
  • Avatar
   23. apríla 2023 o 20:40
   Permalink

   Dobry vozidlo bolo odhlasene povodnim majtelom no teraz mam ho zadrzane v madarsku ake mam moznosti prihlasenia vozidla ak su doklady od vozidla vo vozidle mam len mali technicak vedel by my niekto poradit co s tim ?

   Odpovedať
 • Avatar
  28. júla 2017 o 8:16
  Permalink

  Dobrý deň, musíte mať platné doklady o vozidle, ak chcete na ňom jazdiť. Kópie dokladov vám nestačia.

  Odpovedať
  • Avatar
   29. septembra 2017 o 20:05
   Permalink

   Dobrý deň,aký zákon o Tom hovorí?dnes nám policajt povedal že na fotokópiu jazdiť nemôžme.

   Odpovedať
   • Avatar
    30. septembra 2017 o 11:30
    Permalink

    Dobrý deň,
    ďakujem za upozornenie, máte samozrejme pravdu.

    Odpovedať
  • Avatar
   24. augusta 2019 o 12:51
   Permalink

   Dobry
   osobné vozidlo som stihol prihlasit na polici ale nemam tolko volna aby som počkal na OsvedcenieV a čipovu kartu ktory vydavaju do 2dni.
   Bohuzial ja pracujem v zahranici a musim ist naspät. Mozem vycestovat vozidlom s ktory som prihlasil ale nemám doklady od polici..

   Odpovedať
 • Avatar
  22. augusta 2017 o 17:04
  Permalink

  Ako vipisa5 žiados5 pri odhlaseni vozidla s okresu poprad do lučenca

  Odpovedať
  • Avatar
   1. júna 2018 o 14:08
   Permalink

   Idealne modrym perom, ale moze byt aj cierne. Ceruzka sa neodporuca.

   Odpovedať
 • Avatar
  18. septembra 2017 o 16:53
  Permalink

  Dobry den co ak si novi majitel neprihlasi auto na seba ale auto us bolo odhlasene nanho

  Odpovedať
 • Avatar
  22. septembra 2017 o 13:03
  Permalink

  Dobrý deň, chcem sa informovať. Idem kupiť jazdene auto z ineho okresu. Je to možné urobiť tak, že stary majitel napise splnomocnenie, aby som auto mohla odhlásiť ja vo svojom okrese a rovno ho aj prihlásiť? Tým padom stary majitel nema žiadne ine povinnosti.. Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   24. novembra 2019 o 8:18
   Permalink

   mám ten istý problém ak viete riešenie budem vdačnz ak by ste mi poradili

   Odpovedať
  • Avatar
   3. mája 2022 o 16:14
   Permalink

   Dalo sa vám prepísať auto ak ste mali splnomocnenie od majiteľa vozidla. Budem vďačný lebo mam taky istý problém.

   Odpovedať
  • Avatar
   2. novembra 2022 o 17:19
   Permalink

   Dobry den,
   vedeli by ste mi prosim povedat ako ste vyriesili dany problem? Totiz teraz som ja v takej situacii a chcela by som vediet ci je to mozne.
   Dakujem pekne.

   Odpovedať
 • Avatar
  22. septembra 2017 o 18:45
  Permalink

  Dobry den chcem sa spytat ci neviete nahv pri prepise auta na obhliatke vypisuju aj km diky za radu

  Odpovedať
  • Avatar
   9. apríla 2019 o 1:33
   Permalink

   Ano pri prepise sa ide na obhliadku vozidla kde policajt si porovna vin cislo s technicakom a odpise aktualne kilometre

   Odpovedať
   • Avatar
    29. júla 2021 o 15:35
    Permalink

    Od 1.12.2019 sa uz auto k obhliadke pri prepise nepristavuje.

    Odpovedať
 • Avatar
  15. októbra 2017 o 14:51
  Permalink

  Dobrý deň. Zdedil som auto po otcovi. Je to prepis z okresu MT do DS. Ako mám postupovať ? Rovno prihlásiť do DS alebo treba ho odhlásiť najprv v MT ? Neviem sa dopátrať ako postupovať. Ďakujem za radu.

  Odpovedať
  • Avatar
   4. marca 2019 o 11:41
   Permalink

   Ako ste to napokon vyriesili? Bola potrebne aj obhliadka vozidla? Kolko to cele stalo?

   Odpovedať
 • Avatar
  19. októbra 2017 o 10:04
  Permalink

  Chcem sa opytat ked ide o prepis v danom okresu TEC ostava a ked su pritomny obaja tak hned prepisu auto na kupujuceho ?

  Odpovedať
 • Avatar
  19. novembra 2017 o 1:34
  Permalink

  Ako postupovať v prípade, že stary majitel nieje dlhé týždne schopný auto odhlásiť? Pritom auto som riadne zaplatil ( KPZ) môžem ho normálne používať?

  Odpovedať
 • Avatar
  11. februára 2018 o 13:56
  Permalink

  poadte mi chcu kupit auto s platnymi papiermi na nahradne diely z okresu do okresu ale že mi necha velky tech . a zadarmo to prepisem ako mam dalej postupovat

  Odpovedať
 • Avatar
  6. marca 2018 o 8:17
  Permalink

  Zdravim prosim o info.Kupili sme auto formou splatenia takze majitel zostava predavajuci a ja som drzitel kym sa nesplati.Maly techn. by mi mal prist ako drzitelovy?Poistka je zaplatena len nemozeme jazdit nakolko velky tech.je u predavajuceho.Ako dlho to trva kym mi to pride?Ku stk je potrebny velky tech?

  Odpovedať
 • Avatar
  15. marca 2018 o 3:25
  Permalink

  Prosím vás o radu. Priateľka (zo Stropkova) je v zahraničí a ja ( Bratislava) mám splnomocnenie od nej na predaj jej auta. Mám záujemcu z Pezinka a neviem presne aký je postup. Musím auto fyzicky odhlásiť v Stropkove či sa to dá aj inak? Poprosím o radu lebo merať kvôli tomu cestu tam a späť ?.
  Ďakujem pekne

  Odpovedať
 • Avatar
  20. júna 2018 o 4:52
  Permalink

  DOBRY DEN odchadzam do Norska a auto uz je odhlasene ale kym mi ho odhlasili zistila som ze je vada na aute a je na mesiac na reklamacii mozem splnomocnit otca abi auto vyzdvihol a prihlasil na policii namieso mna ked mu dam vsetky doklady od auta na prihlasenie?

  Odpovedať
 • Avatar
  20. júna 2018 o 9:59
  Permalink

  Treba doklad o nadobudnutí vozidla, ak prehlasujem z okresu do okresu, ale majiteľ sa nemení? Jedná sa o zmenu bydliska.

  Odpovedať
 • Avatar
  22. júna 2018 o 7:02
  Permalink

  Je naozaj potrebne aby bol pri prihlasovani pritomny povodny majitel alebo jeho splnomocnenie? Ste jedina stranka co toto uvadza. Ani na mvsr som takuto informaciu nenasiel.

  Odpovedať
  • Avatar
   22. júna 2018 o 7:27
   Permalink

   Dobrý deň,
   pri prihlasovaní nie je nutné, aby bol pôvodný majiteľ prítomný, ale pri odhlasovaní áno (alebo je nutné splnomocnenie). Je to z dôvodu, že vozidlo sa odhlasuje na nového majiteľa.

   Na tejto stránke nie je nikde napísané, že pri prihlasovaní je nutná prítomnosť pôvodného majiteľa. Na začiatku je napísané, že je to nutné pri odhlasovaní vozidla. Pravdepodobne ste si si to zle prečítal.

   Odpovedať
   • Avatar
    5. júla 2018 o 15:31
    Permalink

    Dobrý deň,
    Tiež som sa chcel spýtať na to prihlásenie vozidla kde naozaj uvádzate, že musí byť aj pôvodný majiteľ alebo to aspoň tak vyznie z toho textu, je to 4. odstavec odspodu „Následne sa dostavíte k “okienku”, pri prepise vozidla musí byť prítomný aj pôvodný držiteľ, alebo musíte mať podpísané úradne overené splnomocnenie od splnomocniteľa (predajcu).“

    Odpovedať
    • Avatar
     5. júla 2018 o 15:50
     Permalink

     Dobrý deň,
     ďakujem za upozornenie, už je to opravené.

     Odpovedať
 • Avatar
  29. júna 2018 o 9:14
  Permalink

  Dobry Ked kupim auto stary majitel odhlasi a noveho a ten preda do ineho okresu a 30 dni už o tyžden vyprťši a co teraz

  Odpovedať
 • Avatar
  4. júla 2018 o 16:03
  Permalink

  Dobry den.
  Kupujem auto ktore bolo kupene na leasing druhym majitelom od ktoreho kupujem. On uz leasing vyplatil. Majitelom je leasingova spolocnost a on je drzitel vozidla. Je mozne odhlasit a prihlasit auto v mojom okrese ked budem mat splnomocnenie od drzitela motoroveho vozidla. A aj od leasingovej spolocnosti ze je leasing vyplateni. O skore info dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  7. júla 2018 o 11:29
  Permalink

  Zdravím chcel by som sa spýtať ci je normálne ze keď kúpite auto a starí majiteľ vám nedal mali techničak iba splnomocnenie ci sa môže jazdiť pondelok sa ide od hlasovať

  Odpovedať
 • Avatar
  18. júla 2018 o 21:41
  Permalink

  Dobrý deň, ďakujem za informácie, veľmi mi to pomohlo 🙂 Máte to tu pekne spísané všetko pokope, prehľadne a podrobne. Super!

  Odpovedať
  • Avatar
   4. novembra 2018 o 21:05
   Permalink

   Dobrý deň.
   Prosím Vás o nasledovnú informáciu :
   Osobné motorové vozidlo bolo kúpené a odhlásené pôvodným majiteľom ( Pezinok ) do iného okresu (Čadca ). Medzi časom sa auto pokazilo a nový majiteľ ho na seba nemohol z dôvodu nepojazdnosti prihlásiť a v takomto nepojazdnom stave a neprihlásené ho predal novému majiteľovi do iného okresu (Piešťany).
   Ako treba postupovať aby si mohol nový majiteľ vozidlo opraviť a prihlásiť do svojho okresu.
   Ďakujem za odpoveď.

   Odpovedať
   • Avatar
    16. decembra 2018 o 23:38
    Permalink

    prihlasit auto sa da aj ked nieje pojazdne. Staci ho priviest na voziku a pri prihlaseni sa kontroluje len vin cislo

    Odpovedať
 • Avatar
  18. júla 2018 o 21:47
  Permalink

  Dobrý deň, ďakujem za informácie, veľmi mi to pomohlo 🙂 Máte to tu napísané pekne všetko pokope, prehľadne a podrobne. Super!

  Odpovedať
 • Avatar
  20. augusta 2018 o 22:12
  Permalink

  dobry vecer.pri prepise auta do ineho okresu a auto ma kategoriu N1 co vlastne potrebujem???a musim mat aj mriezku?a je vobec mozne zmenit kategoriju vozidla??

  Odpovedať
 • Avatar
  17. septembra 2018 o 11:25
  Permalink

  Dobrý deň chcem sa spýtať či sa môže jazdiť na aute ktoré som kúpila a ešte není v okrese odhlasene.lebo pôjde do nového okresu.Dakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  9. októbra 2018 o 23:18
  Permalink

  Dobrý deň mám otázku, je možné prihlásiť auto, ktoré bolo predané no následne ho novy majiteľ neprihlasil s tým že ho che predať (nie je s nim spokojný) bez toho aby bolo evidované naň ho? Môže ho predať na základe kupno predajnej zmluvy so starým majitelom, ďalšej tretej osobe? Nebudem mať problem s prihlasenim na svoje meno?

  Odpovedať
 • Avatar
  17. októbra 2018 o 8:54
  Permalink

  Dobry den chcem sa spitat ked kupim stare auto z ineho okresu a na prepis mam 30dny
  A potrebujem vediet či v tich 30dny sa počitaju? Aj vikendy? Ci len po az pi?
  Alebo ak soboty a nedeli?
  Napiste mi prosim
  Dakujem pekne…

  Odpovedať
 • Avatar
  17. októbra 2018 o 9:00
  Permalink

  Zdrawym chcem sa spitat na prepis auta z ineho okres je legota 30dny no ale v tich 30dby sa pocita aj vikendy?ci len od po do pi?
  Alebo aj soboty a nedeli? Poradte mi prosim diky pekne

  Odpovedať
 • Avatar
  24. októbra 2018 o 14:12
  Permalink

  Dobry den, som sa prestahoval z ineho okresu do BA, potrebujem svoje vlastne auto prihlasit na BA znacky, co potrebujem k tomu? Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   17. decembra 2018 o 0:05
   Permalink

   na dopravnom inspektorate v BA oznamite zmenu bydliska, zaplatite 33€ za nove spz

   Odpovedať
 • Avatar
  24. októbra 2018 o 14:20
  Permalink

  Dobry den chcel by som sa opytat na cenu prepisu vozidla z okresu do okresu ide o vozidlo skoda superb 2.0tdi 103kw rok 2009 Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  30. októbra 2018 o 19:54
  Permalink

  Dobrý deň
  Prosím Vás keď je vozidlo odhlásené na nového majiteľa do koľkých dní sa musí prihlásiť? Dočítal som sa že do 30 dní ale neviem či som sa dočítal správne.

  Odpovedať
  • Avatar
   17. decembra 2018 o 0:00
   Permalink

   Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí … tak je to napisane na minv.sk

   Odpovedať
 • Avatar
  12. decembra 2018 o 18:00
  Permalink

  Pekný podvečer,
  prosím o pomoc ako mám postupovať, majiteľ s.r.o. zároveň aj konateľ s nešťastnou náhodou utrpel haváriu a leží v nemocnici podľa zranenia ešte dlho dobo. Pred haváriou predával uato o s.r.o. pretože nemôže dokončiť predaj poprosil ma o dokončenie predaja. Moja otázka je nasledovná:
  čo je všetko potrebné aby som mohla dokončiť predaj auta ako členka s.r.o?
  čo je všetko potrebné k dok.ončeniu predaja auta ako len cudzia osoba poverenia od majiteľa s.r.o?
  Majiteľa s.r.o. bude dlho dobo cca najmenej 2 mesiace bude odkázaný na pobyt v nemocnici a budúci majiteľ auta by čím skôr chcel mať prepísané auto.
  Ďakujem za pomoc a skorú odpoveď.

  Odpovedať
  • Avatar
   16. decembra 2018 o 23:35
   Permalink

   potrebujete splnomocnenie, aby ste mohla na dopravnom inspektorate konat konat za majitela sro
   potrebujete s kupcom podpisat kupno predjanu zmluvu, na dopravnom inspektorate odhlasite spolu s novym majitelom, odhlasite pzp na auto

   Odpovedať
 • Avatar
  29. decembra 2018 o 19:08
  Permalink

  Poprosím aj ja o radu. Ako postupovať pri prihlásení prívesného vozíka z okresu do okresu ked pôvodný majiteľ sa nezmenil iba sa presťahoval do iného okresu- čiže zmenil OP aj trvale bydlisko . A aké poplatky ? Je potrebné prísť aj s prívesnom vozíkom na obhliadku do nového okresu PZ ?

  Odpovedať
 • Avatar
  3. januára 2019 o 12:02
  Permalink

  Dobrý den.
  Ja by som sa chcel spitat,že ked prihlasujem vozidlo do evidencie musi byt prítomný aj byvali majitel (predavajuci) alebo nie ? A keď vyplnujem žiadost o prihlasenie vozidla do evidencie musim vyplnit iba moje udaje alebo aj byvaleho majitela (predavajuceho)

  Odpovedať
 • Avatar
  22. januára 2019 o 0:21
  Permalink

  Dobry, chcem sa opytat. kupil som auto ktore majitel odhlasil na mna 17.12.2018, a mne prisiel postou odhlaseny technicak az niekedy medzi sviatkami. a ja sa ho chystam prihlasit zajtra cize 22.1.2019 prihlasim ho bez problemov? viem ze na prihlasenie je 30 dni ale bolo tam vela sviatkov… takze mam smolu?

  Odpovedať
 • Avatar
  30. januára 2019 o 16:38
  Permalink

  Dobrý deň,

  Chcela by som sa spýtať ak je zmena trvalého pobytu z jedného okresu do druhého, do koľkých dni je potrebné prihlásiť vozidlo do evidencie v novom okrese ?

  Ďakujem pekne

  Odpovedať
 • Avatar
  18. februára 2019 o 20:34
  Permalink

  kúpil auto bez osvedcenie o evidencii obsadenie 2, je potrebné obnoviť, ale nie je majiteľ

  Odpovedať
 • Avatar
  4. marca 2019 o 12:59
  Permalink

  Dobrý deň.
  Chcem sa opýtať, aké staré môže byť splnomocnenie na odhlásenie MV do iného okresu?

  Za odpoveď ďakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  5. marca 2019 o 11:24
  Permalink

  Dobry den,

  chcem si zarezervovat termin na dopravnom inspektorate, ale trvaly pobyt mam v Ziline, kym auto je evidovane v Rimavskej Sobote. Povodny majitel odhlasil auto v RS a ja ho potrebujem prihlasit v ZA. Na Vasej stranke som nasiel info, ze ked si chcem zarezervovat termin na inspektorate, tak nie podla trvaleho bydliska, ale podla toho, kde je auto evidovane. Nerozumiem tomu, kde si mam ten termin teraz zarezervovat, lebo ho potrebujem prihlasit v ZA. Viete mi poradit, alebo mi to pripadne blizsie vysvetlit?

  Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  9. marca 2019 o 21:22
  Permalink

  Zdravím, na takú otázku som nikde nenašiel odpoveď, tak … Dá sa nejako dostať ŠPZ namiesto BL 000AA s iným označením kraja napr. TT 000AA?

  Odpovedať
  • Avatar
   16. marca 2019 o 23:02
   Permalink

   je to evidenčné číslo na prianie a stojí 165,5€ za kus, na aute máte 2 ks čiže 331€

   Odpovedať
 • Avatar
  26. marca 2019 o 9:52
  Permalink

  Nikde som tu nezistil ako je to s malími skútrami a motorkami so 50 kubíkov. Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  15. apríla 2019 o 10:10
  Permalink

  Ak som zmenil trvalé bydlisko, čo všetko je potrebné pri prepise auta z okresu do okresu, ak sa vlastník nemení ?

  Odpovedať
  • Avatar
   15. apríla 2019 o 10:31
   Permalink

   pôjdete na dopravny inspektorat v okrese, kde ste sa prestahoval, vyplníte tlačivo, pôvodné SPZ odovzdáte, za 33€ dostanete nové, budete platit este za vydanie nového osvedcenia o evidencii vozidla 12€
   potrebujete doklad totoznosti, povodne SPZ, maly + velky technicak, potvrdenie ze mate na aute PZP cize cislo zmluvy a zmenu bydliska by ste mal nahlasit aj v poistovni

   Odpovedať
 • Avatar
  24. apríla 2019 o 7:56
  Permalink

  Stačí splnomocnenie na odhlásenie motorového vozidla overiť v matrike OU alebo cez Notára?

  Odpovedať
  • Avatar
   24. apríla 2019 o 8:48
   Permalink

   áno splnomocnenie môžete overiť na matrike, alebo u notára. Na matrike je to zvyčajne lacnejšie ako u notára.

   Odpovedať
 • Avatar
  24. apríla 2019 o 11:48
  Permalink

  dobrý deň, chcem sa opýtať: ako som nestihol prihlásiť odhlásené vozidlo z jedného okresu do druhého z dôvodu, že auto stojí v servise a oprava je v nedohľadne čo ma čaká. auto je odhlásené už cca 1 rok. je tam limit do kedy musím prihlásiť vozidlo?

  Odpovedať
 • Avatar
  4. mája 2019 o 20:02
  Permalink

  Dobry den prosim mozte mi poradit kupujeme auto z ineho okresu a priatel by bol majitel auta ale nema vodicak pouzivat ho bude vsak ja a ja samozrejme mam vodicak.ako sa vtedy postupuje pri odhlasovani a prihlasovani vozidla. Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  4. mája 2019 o 20:07
  Permalink

  Dobry den mozte mi prosim poradit. Kupujeme auto z ineho oresu priatel by bol majitel auta ale nema vodicak vyuzivat ho a jazdit na nom budem ja samozrejme ze ja mam vodicak ako sa v takom pripade postupuje pri odhlasovani a prihlasovani.musim pri odhlasovani byt aj ja alebo staci len terajsi majitel a buduci majitel? Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   4. mája 2019 o 20:51
   Permalink

   Majiteľ vozidla nemusí vlastniť vodičský preukaz. Prihlasovanie a odhlasovanie sa v ničom nelíši od prípadu, keby váš priateľ vlastnil vodičský preukaz.
   Pri odhlasovaní musí byť prítomnú pôvodný aj nový majiteľ, alebo je nutné splnomocnenie.
   Pri prihlasovaní je musí byť prítomný nový majiteľ (alebo je nutné splnomocnenie) a v tomto konkrétnom prípade môže byť problém že, musíte vozidlo priviesť na obhliadku, čo váš priateľ nemôže, ak nevlastní vodičský preukaz. Vozidlo musí niekto priviesť na obhliadku.

   Odpovedať
   • Avatar
    5. mája 2019 o 22:47
    Permalink

    To nebude problem lebo uzivatel vozidla budem ja a ja mam vodicak priatel bude len majitel

    Odpovedať
 • Avatar
  4. mája 2019 o 23:10
  Permalink

  Dobry den postup pri prihlaseni vozidla z ineho okresu je najprv podat ziadost o evidenciu a nasledne ist na obhliadku ci opacne?Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   5. mája 2019 o 23:21
   Permalink

   myslím, že to je jedno… osobne som kúpil auto a hneď som to išiel prihlásiť, vyplnil som najprv žiadosť a kedže som tam bol jediný tak pán policajt bol ochotný ísť hneď po odovzdaní žiadosti na obhliadku auta (bolo to mimo vyhradeného času na obhliadku)

   Odpovedať
 • Avatar
  6. mája 2019 o 12:07
  Permalink

  Dobrý deň prajem rada by som sa opýtala ako mam postupovat .Otec mi daroval darovacou zmluvou auto a ja ho chcem prihlasit na priatela (budem si menit obciansky v septembri tak nechcem odhlasovat a prihalsovat vsetko dvakrat). NO auto bolo zaregistrovane na otca ,ktory mal ev znacky HC ja mam trvaly pobyt v PK a priatel v TT..Otec odhlasil auto na mna. Je potrebne teraz aby som ja najprv isla do PK a odhlasila auto alebo mozem ist rovno do TT auto prihlasit na priatela ? (s novou darovacou zmluvou atd ..)
  dakujem velmi pekne
  BB

  Odpovedať
 • Avatar
  31. mája 2019 o 13:12
  Permalink

  mna by zaujimalo ze preco musi predavajuci odhlasit auto v mieste svojho trvaleho bydliska ked netreba ani obhliadku vozidla ani znacky odovzdat. auto by sa malo dat odhlasit na ktoromkolvek dopravnom inspektorate, ved system maju prepojeny.

  Odpovedať
  • Avatar
   25. júla 2019 o 13:08
   Permalink

   ideálne by bolo, keby sa to dalo tak ako píšete, ale pri odhlasovaní musí byť prítomný aj predajca auta (ak nemáte splnomocnenie)

   Odpovedať
 • Avatar
  2. júna 2019 o 22:11
  Permalink

  Zdravím, chcem sa spytať, kupil som auto, povodny majitel mi odovzdal maly aj velky TP, a splnomocnenie na odhlasenie a prihlasenie vozidla. Môžem teda ja odhlasiť vozidlo z iného okresu a hned si ho prihlasit ja u seba? Ďakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   25. júla 2019 o 10:45
   Permalink

   áno, odhlasujete v okrese predajcu a prihlasujete na dopravnom inšpektoráte vo vašom okrese

   Odpovedať
 • Avatar
  1. júla 2019 o 6:30
  Permalink

  Dobrý deň chcem sa opýtať či prihlasim na seba auto ak nemám v OP uvedenú adresu trv.pobytu ale iba názov mesta?

  Odpovedať
 • Avatar
  17. júla 2019 o 9:38
  Permalink

  Dobrý deň pri odhlásený auta potrebujem okerem splnomocnenia aj malý technicak?

  Odpovedať
  • Avatar
   24. júla 2019 o 13:02
   Permalink

   áno malý technický preukaz odovzdávate pri odhlasovaní auta

   Odpovedať
   • Avatar
    20. apríla 2023 o 20:49
    Permalink

    Dobrý večer ..Pri odhlasovani auta potrebuj aj maly technicky ? Pytam sa preto lebo maly technicky si zobral novy majitel auta mne ostal Velky technicky a splnomocnenie …Odhlasim to bez m.technickeho kedze novy majitel je z ineho okresu je logicke že ho potreboval cestou domov ..Dakujem

    Odpovedať
 • Avatar
  17. júla 2019 o 18:47
  Permalink

  dobri den mam zaujem o prepise auta z RV do RS kolko za to budem platid

  Odpovedať
  • Avatar
   24. júla 2019 o 12:56
   Permalink

   za zmenu EČV 33€, pretože to je do iného okresu + minimálne 33€ podľa výkonu a veku vozidla

   Odpovedať
 • Avatar
  20. júla 2019 o 15:57
  Permalink

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ak sa prihlási vozidlo do iného okresu, bude zmenená aj ŠPZ?

  dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  8. augusta 2019 o 7:53
  Permalink

  Dobrý deň prosím vás ak nebolo auto prihlásené do 30 dní dá sa s tým niečo ešte robiť?

  Odpovedať
 • Avatar
  15. augusta 2019 o 13:34
  Permalink

  Dobry den, viete mi prosim odpovedat na otazku, ci je v belgickom technickom preukaze zapisany LPG?

  Odpovedať
 • Avatar
  21. augusta 2019 o 23:06
  Permalink

  Dobrý večer, viete mi povedať, že ak auto pri prepise (z MA) prevezmem a kam to dam na kontrolu STK? (trvale bydlisko BB, alebo by stačilo aj v BA, kde mam prechodne bydlisko, kde byvam v podnajme?)? Je treba hned dat na kontrolu STK a EK, alebo musim aj cestovať do BB na tu STK a EK?
  Dakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  22. augusta 2019 o 7:58
  Permalink

  Dobrý deň.
  Keď kupujeme auto od živnostníka ktorý kvôli dani dáva na kúpnopredajná zmluvu minimálnu sumu a zvisok peňazí na ruku čo to premena znamená.Som fizicka osoba.
  Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  24. augusta 2019 o 12:36
  Permalink

  Dobry
  Prosim info.
  Ked kupujem auto v autobazare v inom okrese povedzme Pezinku a chcem si auto prihlasit v Šali treb aby tam bol majitel z autobazaru.
  Pracujem v zahraniči a osvedčenie vozidla a čipovou kartu vydaju do 2dni problem je tom že ja už nebudem doma.
  Na polici môžem požiadat to že my pošlu na zahraničnu adresu doklady alebo len na SK adresu sa dá.
  Otazka mozem s autom vycestovat do zahraničia ak nemam osvedčenie a čipovu kartu.

  Odpovedať
 • Avatar
  10. septembra 2019 o 12:24
  Permalink

  Otázka súvisí s prepisom auta po zosnulom manželovi. Auto predávam. Poistka na auto bola uzatvorená na zosnulého a končí dňa, kedy bude prevedený prepis na DI. Osvedčením o dedičstve som sa stala vlastníčkou.
  Otázka: Poistenie motor. vozidla stačí ak si uzatvorí nový vlastník v deň prepisu?
  Alebo musím mať poistenie ja ako dedič a následne uzatvorí nadobúdateľ? To mi príde nelogické, ale už pri obhliadke auta sa pýtajú, či je uzatvorené poistenie.

  Odpovedať
  • Avatar
   12. septembra 2019 o 14:58
   Permalink

   pri odhlaseni musis mat platnu poistku.
   on zas musi mat platnu poistku na seba v den prihlasenia vozidla..

   Odpovedať
 • Avatar
  12. septembra 2019 o 15:00
  Permalink

  v den odhlasky musis mat platne PZP na povodneho majitela.
  v den jeho prihlasky musi mat on platne PZP na seba.

  Odpovedať
 • Avatar
  1. októbra 2019 o 15:26
  Permalink

  dobrý deň…. chcem sa opýtať… kúpil som auto z iného okresu a starý majiteľ mi dal veľký aj malý technický a splnomocnnie … môžem teda so splnomocnením vo svojom okrese auto aj odhlásiť alebo ho musí odhlásiť on vo svojom okrese a mne poslúži len na prihlásenie ? ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  19. októbra 2019 o 20:16
  Permalink

  Dobry den, prosim o radu ako postupovat. Potrebujem zmenit trvaly pobyt a aj znacky na aute z NR na BA. Ako mam prosim postupovat, a kam treba ist? Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  8. novembra 2019 o 9:03
  Permalink

  Dobrý deň, dňa 2.11.2019 som nadobudla sedením po zosnulom otcovi motorové vozidlo, je niekde dane za aký čas ho musím odhlásiť a následne do iného okresu prihlásiť? Co sa poistiek týka, kedy mám uzavrieť nové PZP? Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  10. novembra 2019 o 17:00
  Permalink

  Dobrý deň, presťahoval som sa pred pár dňami do iného okresu, mám už zmenená adresu trvalého pobytu. Chem predať auto, ktoré po presťahovaní už nepotrebujem. Musím ho najprv prepísať do okresu v ktorom mám nové trvalé bydlisko a potom odhlásiť, alebo ho môžem odhlásiť v mieste bývalého bydliska?

  Odpovedať
 • Avatar
  19. decembra 2019 o 10:35
  Permalink

  dobrý deň ako dobrovolní hasiči chceme doviesť veliteľské vozidlo, dodávku z Holandska, rok 2007. Chcem sa spýtať aké sú poplatky za jeho prihlásenie na úradoch? K vozidlu máme, veľký a malý technický preukaz, COC . Ďakujem Jan

  Odpovedať
 • Avatar
  27. decembra 2019 o 13:29
  Permalink

  Dobrý deň, je na aute možné jazdiť medzi úkonmi odhlásenia a prihlásenia vozidla? vozidlo už mám odhlásené, mám od neho od pôvodného majiteľa malý aj veľký TP, taktiež už mám na seba ako kupujúceho uzatvorenú poistku. Na aute by som potreboval íst aj do zahraničia (polsko a česko), ale nestíham ísť pred tým na inšpektorát a ani mi nestíhajú prísť EČV pri prihlásení cez internet. Je to možné ešte v 14 dňovej lehote, ktorá je medzi odhlásením a prihlásením vozidla? ďakujem krásne

  Odpovedať
 • Avatar
  26. februára 2020 o 8:29
  Permalink

  Dobrý deň, menil som trvalý pobyt z okresu do okresu. Teraz keď chcem požiadať o nové ŠPZ idem na príslušné stredisko kde bolo auto pôvodne prihlásene alebo už na stredisko kde mám nový pobyt?
  Alebo na jednom odhlásim a na druhom prihlásim?
  Ak som správne pochopil ŠPZ sa odovzdávajú pri odhlásení, ako rýchlo dostanem nové?
  Ďakujem za radu.

  Odpovedať
 • Avatar
  28. februára 2020 o 11:57
  Permalink

  Ako je to pri predaji do miného okresu s treťou ,doplnkovou špz ,ktorú mám na nosiči pre bicykle ,odovzdáva ju pôvodný majitel pri odhlásení respektíve nový majitel pri prihlásení?
  Ďakujem za info.

  Odpovedať
 • Avatar
  1. marca 2020 o 19:31
  Permalink

  Dobrý deň,
  Plánujem kúpu auta z iného okresu. Pri od hlasovaní vozidla sa odovzdáva malý tech preukaz a do veľkého sa píše záznam o odhlásení.
  Ako to je, ak má v tej lehote 30 dní na prihlásenie / doručenie malého tech p. zastaví polícia a bude sa dožadovať dokladov o vozidle?
  Taktiež môžem s takýmto autom vycestovať do zahraničia? Žijem v Brne ale trvalý pobyt mam na východe a auto budem možno brat v Pezinku a nedáva mi zmysel sa hneď pj kúpe trepať na východ.
  Vopred dik za rady

  Odpovedať
 • Avatar
  2. apríla 2020 o 15:35
  Permalink

  dobry den ja sa chcem spytat ze dnes som chcel ist prihlasit jedno auto a druhe odhlasit a povedali mi ze musim byt objednani cey slovensko.sk no ale neviem teraz ci staci len tu sa objednat alebo treba odhlasit aprihlkasit auta elektronicky cez citacku na OP ……

  Odpovedať
 • Avatar
  13. mája 2020 o 11:10
  Permalink

  Dobrý deň,, príhlásil som sa aj cez občiansky, aj bez na obyčajnú registráciu, časenky na PZ .. Už ma to nebaví , skúšam to vodne v noci. Už sa nečudujem, prečo si s PZ robia všetky TV srandu a seriál Policajti asi vystihuje Váš postoj k občanom ! Už som pochopil prečo sa kapitán volá Banán . Slovensko je vďaka takémuto prístupu niektorých špecial jedincov naozaj Banánová republika. Hlavne , že ten soft stál miliardu !!!! ako povedali v TV.

  Odpovedať
 • Avatar
  13. mája 2020 o 11:17
  Permalink

  Dobrý deň. Kúpil som vozidlo z iného okresu. Dal som splnomocnenie od notára, Pán vozidlo riadne odhlásil. Ja som sa prihlásil elektronicky , ale vypisuje mi , že nemám oprávnenie prihlásiť vozidlo.
  Ako ho získam ? Veď som dal doklad od notára pri odhlasovaní, že sa prevádza na mňa. Čiže logika hovorí, starý majiteľ prihlási , nový zahlási… Ako to teda je. ? Ide o prevod z okresu do okresu.

  Odpovedať
 • Avatar
  14. mája 2020 o 22:08
  Permalink

  Hurá mám časenku, ale nabehlo to iba v starej verzie IE ,,, čo pre štandard dnes na PC už nie je, Google chrome, aj Edg,, aj Opera sú dnes štandardom …. takže kto je nešika ? Programátor alebo ten kto to takto zadal.

  Odpovedať
 • Avatar
  15. mája 2020 o 15:05
  Permalink

  Zdravim chcel by som sa opytat kupil som auto od kamarata a mam teraz snim problem prepisat chcem auto prepisat na kamarata ohladom vymeni a ten co je majitel auta tak on uz je pomaly tri mesiace v nemecku a chcel by som sa spytat ci by sa dalo aj telefonicky prepisat co je majitel auta mam na neho kontakt aj kupnu predajnu zmluvu ci by sa dalo prepisat bez majitela ak by stacilo telefonicky suhlas velky technicky preukaz a vsetky doklady mam ja dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  26. mája 2020 o 12:07
  Permalink

  Dobry den chcem sa spytat ked mam auto na lizing a chcem ho odhlasit aky je postup.Lizing je splateny

  Odpovedať
 • Avatar
  31. júla 2020 o 12:45
  Permalink

  Dobrý deň, pri prepise z okresu do okresu je nutné aj pristavené auta pred DI alebo už stači len priniesť pôvodne značky auta. Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  19. augusta 2020 o 11:33
  Permalink

  Zdravím mám plnú moc od majiteľa auta,od ktorého som kúpila auto plná moc pláti i na odhlásenie ?a potom i na prihlásenie auta
  O.s.ako dlho platí plná moc

  Odpovedať
 • Avatar
  9. septembra 2020 o 12:51
  Permalink

  Dobrý deň chcela by som sa informovať koľko stojí prepis auta rok 2011 100kw pri prepis z okresu do okresu ? A aká by bola pokuta ak to teda nestihnem predpísať do 30-dní z dôvodu že pracujem v zahraničí ?

  Odpovedať
 • Avatar
  17. septembra 2020 o 20:55
  Permalink

  Dobry den chcem sa opýtať ako postupovať v prípade ze som po zmene bydliska nestihol 30 dňovú lehotu na prepis auta z okresu do okresu.
  Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  5. októbra 2020 o 11:53
  Permalink

  Dobrý deň , potrebovala by som odhaliť auto .. z okresu do okresu , som z toho úplne šialená … Pomohli by ste mi stále má vyhadzuje na prepis … Nie na odpis co je to pod tým istým ?
  Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  15. novembra 2020 o 14:28
  Permalink

  Dobrý deň
  Idem prihlásiť auto z iného okresu. Auto má 3 mesiace 3000 km, aké budú poplatky?
  Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  13. januára 2021 o 3:34
  Permalink

  Dobrý deň prosím vás ak nebolo auto prihlásené do 30 dní dá sa s tým niečo ešte robiť prosím Vás???

  Odpovedať
  • Avatar
   22. januára 2021 o 8:02
   Permalink

   Dobrý, mam ten istý problém, už mesiac sa snažím objednať sa, ale stále je to už v daný deň (každý deň) obsadene. Už som zúfalá.

   Odpovedať
  • Avatar
   19. februára 2021 o 19:28
   Permalink

   Zostáva kontrola originality. Ale každopádne treba to stihnúť do 60 dní, pretože potom polícia zaradí EČV ako odcudzené.

   Odpovedať
 • Avatar
  5. apríla 2021 o 15:46
  Permalink

  Dobrý deň,
  v novembri 2020 som si cez ibay kúpil motorové vozidlo z Anglicka r.v.2012. Vozidlo mi prepravila prepravná spoločnosť, o čom mi vystavila aj CMR doklad. Pri vozidle mi nebol hneď doručený V5 (technický preukaz), takže som v minulom roku nebol schopný vozidlo prihlásiť.
  Technický preukaz vozidla (V5) mi bol doručený poštou až v tomto období.
  Akú mám teraz možnosť prihlásiť vozidlo z UK s pravostranným riadením?
  Vopred ďakujem za odpoveď.

  Odpovedať
 • Avatar
  9. augusta 2021 o 4:51
  Permalink

  Dobrý deň, prosím vás nestihol som prihlásiť auto s druhého okresu , ktoré je od apríla odhlasene počas korony som bol v karanténe a následne aj pn ,no v máji som musel odcestovať, pracujem v zahraničí a na Slovensko sa vrátim až 30 augusta,je to chaotické obdobie a teraz neviem čo mám robiť, úprimne ďakujem za pochopenie a radu

  Odpovedať
 • Avatar
  28. septembra 2021 o 11:01
  Permalink

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám postupovať keď chcem auto zlikvidovať. Auto som kúpil v inom okrese, auto je tam odhlásené na moje splnomocnenie. Je potrebné auto prihlásiť a následne dať na likvidáciu? Ďakujem za odpoveď.

  Odpovedať
 • Avatar
  5. októbra 2021 o 11:30
  Permalink

  Chcem prihlásiť auto na moju sro. Pri splnomocnení v hornej časti (splnomocniteľ) uvádzam údaje sro (názov, IČO, sídlo), alebo moje (meno a priezvisko, rodné číslo, sídlo)? Splnomocňuje v tomto prípade sro iný subjekt, alebo ja ako konateľ sro iný subjekt ? Lebo v splnomocnení je prvá veta „ja dolupodpísaný … splnomocňujem“, tak mi nejde do hlavy prečo by tam mala byť názov sro. Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  11. decembra 2021 o 11:51
  Permalink

  Dobrý deň odhlásil som vozidlo na iného on mi vrátil avto ale ešte ho neprepisal čo mám robiť aby som ho naspäť prihlásil námna?

  Odpovedať
 • Avatar
  28. januára 2022 o 16:45
  Permalink

  Dobry den, chceme predat auto v okrese,kde byvame,avsak spz mame na iny okres (aj kraj). Je potrebne cestovat na policiu do okresu,kde je spz,alebo staci ist s kupujucim ako majitel na policiu v mieste,kde sa zrealizuje prepis na kupujuceho? Dakujem pekne

  Odpovedať
 • Avatar
  13. septembra 2022 o 8:43
  Permalink

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že mám odhlasene auto v inom okrese. V mieste bidliska si ho idem prihlásiť. Môžem si nechať pôvodne spz vozidla z iného okresu alebo ich musim vymeniť za nové spz daného okresu v mieste bydliska?

  Odpovedať
 • Avatar
  30. januára 2023 o 5:52
  Permalink

  Zdravím-ako postupovat ak chcem na seba prepisat auto kupene od vlastnika na ktoreho bolo odhlasené ale na seba ho neprepisal (september 2022)Mam doma auto,platne STK,EK,
  Ev.č.,velký TP,Splnomocnenie od predajcu,platné ZPV na moje meno.

  Odpovedať
 • Avatar
  15. februára 2023 o 18:40
  Permalink

  obrý deň,
  Mám takýto problém. Chcel som kúpiť auto nebol som ho pozrieť. Stále, keď sme spolu volali tak som sapytal, či nieje niečo o com by som mal vedieť. Stále, že nie, že je také ako v inzeráte, že nevie o ničom. No dal som zálohu a predávajúci vybavoval papiere rovno na mňa. Lebo ho nechcel prihlasit na seba vraj zbytocne
  za prepis. Technický preukaz je na polícii. Teraz je napísané na mňa. Kým sa vybavovali papiere tak som ho bol pozrieť. No nieje ako na inzercii a majiteľ ma neupozornil, že ma takéto vady. Ako mám postupovať? Musím ho už prihlásiť alebo sa to dá ešte nejako vyriešiť. Ďakujem za odpoveď.

  Odpovedať
 • Avatar
  17. februára 2023 o 14:49
  Permalink

  Ja mám tutový dotaz, na ktorý mi ešte nik nevedel odpovedať.
  Mám doma auto, ktoré je dočasne vyradene z evidencie, chcem ho dať zošrotovať, ale TEČ z neho by som si chcel nechať a prihlasiť na ne iné auto, ktoré v dohladnej dobe kúpim. 🙂

  Odpovedať
 • Avatar
  20. februára 2023 o 17:05
  Permalink

  Nové pravidlá roku 2023. Ak som to pochopil správne, tak: žiadateľ o prevod držby je predajca auta, ktorý ho rovno pri odhlasovaní prihlási na kupujúceho a to na hociktorom dopravnom inšpektoráte (DI). Kupujúci tam ani nemusí byť, stačí keď mu nechá úradne overené splnomocnenie a zmluvu PZP a vlastne predávajúci spraví všetky úkony a aj platby správnych poplatkov (na tie by mu kupujúci mal nechať peniaze). Tiež sa tam uvedie čo s pôvodnými EVČ. Kupujúci teda ešte pred úkonom na DI môže odísť domov na kúpenom aute na pôvodných značkách a s pôvodným malým techničákom. Po prehlásení auta potom kupujúcemu prídu domov nové EVČ (ak sa tak dohodli), veľký a malý techničák. Staré EVČ a malý techničák potom zanesie kupujúci na DI? Prípadne pošle EVČ predávajúcemu domov ak si ich chcel nechať pre iné auto. Je táto úvaha správna? Môže toto všetko robiť ako žiadateľ ako kupujúci? Teda aby predávajúci už nemal toľko vybavovačiek?

  Odpovedať
 • Avatar
  12. marca 2023 o 20:55
  Permalink

  Ak som češka, žijúca a pracujúca v NZ a chcem kúpiť ojazdené auto a prihlásiť ho tu, mám iné povinnosti? Trvalý pobyt mám v Česku. Prechodný pobyt tu, s nájomnou zmluvou.

  Odpovedať
 • Avatar
  15. marca 2023 o 13:10
  Permalink

  Dobry den chcel som sa spytat ako dlho trva vybavenie dokladov uz to bude mesiac co som bol na urade a zatial mi nic nedoslo?

  Odpovedať
 • Avatar
  29. marca 2023 o 15:01
  Permalink

  Dobrý deň,
  v rámci zmeny adresy ( zmena z okresu do okresu ) , čo je nutné vykonať a aký kolok potrebujem.
  Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  3. apríla 2023 o 14:29
  Permalink

  Dobrý deň, ako prihlásim auto ktoré som kúpil, dostal som k nemu aj papierové splnomocnenie k úkonom od pôvodného majiteľa ale chcem ho prihlásiť elektronicky? Ďakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  1. septembra 2023 o 11:57
  Permalink

  Dobry den,

  Mame 2 auta , jedno auto (v prevadzke) ma evidencne cislo vozidla a druhe (dovezene) ktore este nema evidencne cislo vozidla (znacku).
  Otazka je, ci je moznost z auta ktore je v prevadzke preniest evidencne cislo na auto druhe (dovezene).
  a na auto ktore je v prevadzke obstarat nove evidencne cislo.

  S pozdravom
  Martin

  Odpovedať
 • Avatar
  19. februára 2024 o 21:44
  Permalink

  Pekný deň mám otázku 🤔 Majiteľ vozidla vie ísť na dopravný len v tedy keď ja nemám voľno a naopak takže potrebujeme ísť každý sám nevieme ísť naraz a neviem ako je to teda po novom.Môžeme to vyriešiť tak že vezmem si malý Technický aby som mohol jazdiť a dám mu plnú moc. On auto na mňa odhlási a dá mi Veľký technický a ja si ho pojdem potom príhlasiť? aa Potrebujem splnomocnene aj ja od neho už keď bude auto na mňa odhlásené ? Ďakujem za odpoveď.:)

  Odpovedať
 • Avatar
  28. marca 2024 o 13:59
  Permalink

  Dnes som prepisoval motocykel na D.I. v Piešťanoch ,veľmi ochotná a ustretová policajtka Biliková Veronika
  chválim !!!!

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *