Prepis auta v okrese 2024 | Návod, poplatky, tlačivá

Hľadáte návod ako na prepis vozidla v okrese? Ste na správnom mieste!

V nasledujúcich odstavcoch je rozpísaný podrobný návod ako prihlásiť vozidlo vrámci okresu, ako môžete ušetriť na správnych poplatkoch pri prihlasovaní vozidla až 70€ a ako si vypočítať najvýhodnejšiu ponuku povinného zmluvného poistenia, v ktorej sú už započítané všetky dostupné zľavy.

Podrobný návod na prihlásenie vozidla v okrese

Na dopravnom inšpektoráte si môžete rezervovať termín cez internet (pre rezerváciu nemusíte vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom).

Pri prepise vozidla v okrese je nutná obhliadka vozidla. Ak na dopravnom inšpektoráte nechcete zbytočne čakať, tak si ešte pred návštevou dopravného inšpektorátu zistite, kedy sú vykonávané obhliadky vozidiel. Na obhliadku vozidla nie je možná rezervácia termínu.

ZMENA: od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

Pred samostatným prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poisteniePorovnajte si ceny PZP z 9 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponukuV cenách poistenia sú už započítané všetky dostupné zľavy, doklady vám prídu najskôr na e-mailovú adresu, neskôr aj poštou. Pri prihlasovaní vozidla Vám stačí vedieť číslo poistnej zmluvy, ktoré nájdete v emaile. KLIKNITE TU pre viac informácií.

Na dopravnom inšpektoráte si pomocou vyvolávacieho kiosku vytlačíte poradové číslo. Ak ste si rezervovali termín cez internet, do vyvolávacieho kiosku zadáte PIN kód, ktorý ste dostali po úspešnom rezervovaní termínu. Kiosk vám vytlačí lístok s poradovým číslom, potom vyčkáte na vyvolanie: vaše poradové číslo sa zobrazí na informačnom paneli.

ZMENA: od 1.1.2023 je možné zmenu držby vozidla (prepis) vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Celý proces sa vykoná na jednom pracovisku, čo znamená, že kupujúci už nebude musieť žiadať o nové doklady a TEČ na dopravnom inšpektoráte, ktorý je príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla.

Ďalším krokom je vyplnenie dokumentu žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese. V tejto žiadosti je vyčlenená časť pre nového držiteľa vozidla, ale aj pre pôvodného držiteľa vozidla.

ZMENA: od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Po novom stačí ak predložíte potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás vyplní žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie (na základe predložených dokladov).

Po vyplnení žiadosti o priamy prevod držby v aktuálnom okrese sa dostavíte na obhliadku vozidla, kde sa kontroluje zhoda VIN čísla na vozidle a v „papieroch“. Tabuľky s identifikačným číslom vozidla (ŠPZ) nemusíte dávať dole, pretože pri prepise vrámci okresu sa nemenia.

ZMENA: od 1.1.2023 žiadateľ musí uviesť, čo sa má stať s tabuľkami s evidenčným číslom vozidla (TEČ). Možnosti sú:

 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú na vozidle pre nového kupujúceho (kupujúceho). Toto je preferovaný štandardný postup. V tomto prípade kupujúci neplatí 50€ za vydanie nových TEČ (25€/kus).
 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú u pôvodného majiteľa vozidla, ktorý môže požiadať o pridelenie TEČ na svoje iné vozidlo do jedného roka.

Ak tabuľky s evidenčným číslom zostanú u pôvodného majiteľa vozidla, bude potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ musí uviesť, aký druh TEČ žiada:

 • Pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú k dispozícii na sklade dopravného inšpektorátu.
 • Pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada.
 • Pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu.
 • Pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Žiadateľ musí tiež uviesť, či:

 • Nový vlastník bude rovnaký ako nový držiteľ.
 • Pôvodný vlastník zostane vlastníkom (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla).
 • Novým vlastníkom bude iná osoba ako nový držiteľ.

Následne sa dostavíte k „okienku“, pri prepise vozidla musí byť prítomný aj pôvodný držiteľ, alebo musíte mať podpísané, úradne overené splnomocnenie od splnomocniteľa (predajcu). Po predložení všetkých potrebných dokumentov vám bude vypočítaný správny poplatok – dostanete PIN, podľa ktorého kiosk pozná sumu, ktorú máte zaplatiť. PIN zadáte do kiosku, po zaplatení správneho poplatku dostanete doklad o zaplatení, ktorý následne odovzdáte. Pri platbe správneho poplatku cez internet môžete ušetriť až 70€. Viac informácií o zľave pri platbe cez internet a o výpočte správneho poplatku.

Poznámka: pri prepise sa odovzdáva pôvodná čipová karta osvedčenie o evidencií časť I (v prípade, že bola vydaná).

Ak prebehlo všetko v poriadku dostanete nové osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz) a nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ŠPZ). Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz) Vám do 30 dní bezplatne prinesie kuriér. Urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní je spoplatnené sumou vo výške 30 €.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie je spoplatnené sumou 500€ (za vydanie 2ks TEČ).

Tip: Hľadáte výhodné havarijné poistenie pre Vaše nové auto? Porovnať si ceny z 8 poisťovní naraz a vyberte si sami tú najlepšiu ponuku. Pre viac informácií kliknite TU.

Prepis auta v okrese

Poplatky + čo je nutné predložiť pri prepise vozidla v okrese:

 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení),
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Splnomocnenie si môžete stiahnuť splnomocnenie na tomto odkaze.Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby – žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bola vydaná),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – povinné zmluvné poistenie. Cenu povinného zmluvného poistenia si Vám vypočíta PZP kalkulačka.
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (podľa výkonu a veku vozidla).

Tip: Zľava na technickú a emisnú kontrolu a veľa ďalších zliav napríklad na výmenu olejakompletné čistenie interiéru a exteriéru auta a omnoho viac. Pre viac informácií kliknite SEM.

Odhlasovanie vozidla vrámci okresu

Zmena: od 1. januára 2016 je nutné aby boli v procese odhlasovania vozidla prítomný ako aj pôvodný držiteľ, tak aj nový držiteľ vozidla.

Ak kupujúci vozidla (nový držiteľ) nebude prítomný pri odhlasovaní vozidla, musíte doložiť jeden z nasledujúcich úradne overených dokumentov:

 1. Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak nie je prítomný kupujúci, tak predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Splnomocnenie si môžete stiahnuť splnomocnenie na tomto odkaze.Písomné splnomocnenie môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby – žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Ďalšou možnosťou namiesto predloženia splnomocnenia je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve.
 2. Úradne overený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpno-predajná zmluva alebo darovacia zmluva).

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

 1. Je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru.
 2. Ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa).
 3. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

V prípade ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR).

Súvisiace články:

zdroj: minv.sk

4.8/5 - (44 votes)

81 komentárov na článok “Prepis auta v okrese 2024 | Návod, poplatky, tlačivá

 • Avatar
  7. augusta 2017 o 8:44
  Permalink

  dobri den prajem ja bisom sa chcel opitat ze ci sa da prepisat avto lebo ch cem predat ale a teras som vanglicku ale keb isjel len svagor co chce kupit avto ze ci je mozne spravit prepis

  Odpovedať
   • Avatar
    26. februára 2021 o 11:21
    Permalink

    Dobrý deň chvem sa informovať ohľadom prepisu auto je odlasene na moje meno a mam nato 30 dní ale som objednaný na 9 marec a mne 5. 2 konci 30 dňová lehota aký ďalej postup ďakujem za radu.

    Odpovedať
   • Avatar
    24. februára 2023 o 21:35
    Permalink

    Zdravím,Prepis vozidla v okrese 2006,177kw ,?dakujem

    Odpovedať
  • Avatar
   22. mája 2020 o 23:33
   Permalink

   Katastrofa si nechodil do školy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   Odpovedať
   • Avatar
    25. novembra 2022 o 11:20
    Permalink

    Dobrý deň chcem sa spýtať či kupujúci potrebuje pri prepise auta na jeho osobu zmluvné poistenie si priniesť zo sebou alebo až bude prepísané na jeho meno.Ja predávam auto mám ho poistené.

    Odpovedať
  • Avatar
   7. novembra 2021 o 7:46
   Permalink

   Sa nauc najskor pisat lebo tejto hatlanine nerozumie nikto

   Odpovedať
  • Avatar
   13. marca 2024 o 19:43
   Permalink

   Keď nevieš gramatiku tak nič už nepíš na internete. Lebo podľa tvojho pravopisu si asi vychodil najviac 4. triedy základnej školy.

   Odpovedať
 • Avatar
  14. septembra 2017 o 9:36
  Permalink

  Chcem sa spitat ci moze ostat auto prihlasene v michalovciach a mam zmenenu trvalu adresu pobytu do okresu medzilaborce

  Odpovedať
  • Avatar
   9. októbra 2017 o 4:55
   Permalink

   Určite nie na Vás. Ste povinný zmeniť aj značky podľa adresy pobytu.

   Odpovedať
 • Avatar
  30. októbra 2017 o 18:23
  Permalink

  Dobrý večer, chcem sa spýtať,čo potrebujem na prepis auta,teda len zmeniť majiteľa, ak ho chcem prepisať na priateľa,nie sme rodina, auto zostane prihlasené v tom istom okrese.Ďakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   6. novembra 2018 o 13:10
   Permalink

   Chcem sa spitat koľko ma bude stáť prepis auta chcem to dať na brata to bude ten istí okres a ešte aj traktor dakujem

   Odpovedať
 • Avatar
  19. novembra 2017 o 7:40
  Permalink

  Kolko vyjde prepis v okrese mam 103 kw a rocnik je to 10/2013

  Odpovedať
 • Avatar
  19. novembra 2017 o 20:29
  Permalink

  Chcem sa opytat ci mozem prepisat auto na mojo syna?Bude mat v decembri 15rokov.Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   26. novembra 2017 o 9:11
   Permalink

   Dobrý deň,

   držitel motorového vozidla musí byť osoba staršia ako 15 rokov a musí byť spôsobilá na právne úkony.

   Odpovedať
 • Avatar
  26. novembra 2017 o 16:57
  Permalink

  Dobry den,

  mozem ako kupujuci a novy majitel auta sam vykonat prepis (odhlasenie/prihlasenie) v okrese? S uradne potvrdenym splnomocnenim na vykonavanie zmien v evidencii od predavajuceho. Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  9. januára 2018 o 18:21
  Permalink

  Dobrý večer mám prosbu v roku 2017 som si kúpil fiat ducato ale pri prepise som si dal ako fyzická osoba.Teraz si ho chcem dať ako živnostník na ičo nie s.r.o. Čo potrebujem k vybaveniu? Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  17. januára 2018 o 19:46
  Permalink

  Dobry den. Pri predaji ,kupe atd vozidla sa musi predlozit kupnopredajna zmluva.
  Uschovava sa ta zmluva a ak ano, je mozne sa k nej dostat pre súdne potreby ?
  Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  20. januára 2018 o 13:48
  Permalink

  Dobry den,
  môžem požiadať pri prepise vozidla v rámci okresu o vydanie nových tabuliek EČV? Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  25. januára 2018 o 15:58
  Permalink

  Chcem sa spytat ak mi zajtra konci msk a stk a dnes som mala havariu pri ktorej som vynna nebola ja co je potrebne urobit kym sa vybavi vsetko okolo poistky.

  Odpovedať
 • Avatar
  27. januára 2018 o 14:04
  Permalink

  Dobrý deň,
  môj manžel, vlastník osobného automobilu zomrel. Pár dní pred touto smutnou udalosťou sme stratili/resp. bola nám odcudzená tabuľka s evidenčným číslom (z prednej kapoty) – táto skutočnosť bola riadne ohlásená na polícii.
  Dedičské konanie ešte neprebehlo. Pýtam sa, ako máme postupovať pri žiadosti o vydanie duplikátu
  tabuľky s evidenčným číslom vozidla, resp. novej tabuľky s EČ.

  Ďakujem za ochotu a pomoc.

  Silvia

  Odpovedať
 • Avatar
  12. marca 2018 o 18:41
  Permalink

  Ak prepisujem vozidlo v ramci okresu je nutna obhliadka auta.

  Odpovedať
 • Avatar
  3. apríla 2018 o 7:43
  Permalink

  Dobry den chcem prehlasit auto na noveho maitela mam aj splnomocnenie mam aj velky technicak a maly som dal jemu aby mohol s autom odísť ale on ho stratil mozem spravit prepis aj bez maleho tp ????ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  20. apríla 2018 o 15:04
  Permalink

  Som držiteľom vozidla, ktorého vlastníkom je iná osoba. Môžem odhlásiť vozidlo z dôvodu predaja aj ja ako držiteľ vozidla alebo to musí urobiť vlastník vozidla?

  Odpovedať
  • Avatar
   15. mája 2018 o 9:43
   Permalink

   Dobrý deň, chcem prepísať auto na manželku v okrese, aký poplatok mám zaplatiť a ako sa to dá cez internet mám opel zafiru 2006, 1.9/74kw manželka má 35 rokov som objednaný na zajtra do Piešťan. Ďakujem

   Odpovedať
 • Avatar
  28. mája 2018 o 12:39
  Permalink

  Dobry den,

  chcem prepisat motorku z brata na man. Co na to vsetko potrebujem a kolko ma to bude stat?
  Evidencna znacka uz je, tak asi aj ta ostane.

  Odpovedať
 • Avatar
  6. júla 2018 o 20:33
  Permalink

  Zdravy mám taku otázku ze chem predat auto ale nechcem pol dna cakat na policiu staci ked sa pise kupnopredajná zmluva a plnomocnenie a novy majitel vozidla ide na prepis sám ale co ked neprepisuje a vozidlo ostane na moje meno aky problém ja ztoho mozem mat

  Odpovedať
  • Avatar
   8. januára 2023 o 18:12
   Permalink

   Dobrý deň nevie mi niekto poradiť kolko sa po novom platy prepis autá rok.2002.tdi.81kw

   Odpovedať
 • Avatar
  12. júla 2018 o 10:17
  Permalink

  Dobrý deň!Mám problém s predajom vozidla,lebo technicky preukaz je vypísaný na firmu.
  Potrebujem v TP zrušiť firmu a ponechať len meno majiteľa.Čo k tomu potrebujem a koľko to bude stáť?
  Ďakujem!

  Odpovedať
 • Avatar
  18. júla 2018 o 11:40
  Permalink

  Dobrý deň. V marci mi umrel manžel. Prepisať auto na mňa môžem na základe úmrtného listu alebo musím čakať na dedičské konanie? Ďakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  18. júla 2018 o 21:21
  Permalink

  Dobry den chcem poradit mam Ford Momdeo rocnik 2006 vykon motora 114kW a chcela by som vedet cenu prepisu dakujem za radu

  Odpovedať
 • Avatar
  15. augusta 2018 o 8:11
  Permalink

  Dobry den chcem sa opytat ked som si kupila auto a mam kupnopredajnu zmluvu a chcem si auto na seba prihlasit je potrebni pri prepise aj povodni majitel alebo nie staci mi kupnopredajna zmluva ci potrebujem aj ini doklad na prepis majiteladakujem za info

  Odpovedať
  • Avatar
   17. decembra 2018 o 0:32
   Permalink

   pri prihlaseni povodny majitel nemusi byt, ale pri odhlasovani musite byt pritomni obaja (respektive splnomocnenie treba)

   Odpovedať
 • Avatar
  19. novembra 2018 o 9:20
  Permalink

  Dobry den, prosim vas pri obhliadke auta staci ak je pritomny iba buduci drzitel auta? Vdaka

  Odpovedať
  • Avatar
   16. decembra 2018 o 23:50
   Permalink

   staci buduci drzitel, vy musite byt pritomna len pri odhlasovani

   Odpovedať
 • Avatar
  23. novembra 2018 o 5:20
  Permalink

  Dobri den .Chcem sa spitat ci sa da auto prepisat bez vedomia majitelky ktora ma orginal velky a mali technicky.Bohu zial stalo sa to mojej dcere.

  Odpovedať
  • Avatar
   19. marca 2019 o 23:00
   Permalink

   neviem o žiadnom spôsobe ako by sa to dalo, pri odhlásení by musela byť pôvodná majiteľka prítomná alebo by musel mať nový majiteľ spnomocnenie overené u notára alebo na matrike + malý technický sa odovzdáva a do veľkého sa policajt zapíše to odhlásenie

   Odpovedať
 • Avatar
  11. januára 2019 o 9:22
  Permalink

  Dobry den chcem sa spytat zdedila som auto po otcovy ktory zomrel a chvem ho prepisat na seba mam z dedickeho konania papier technicak uz aj vyplnene tlacivo to je vsetko co pptrebujem ? Docitala som sa ze ak nadobudam dedictvom auto neplatim poplatok za prepis teda nemusim kolok vytlacit a zaplatit je to tak dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  12. januára 2019 o 15:01
  Permalink

  Dobrý deň. Koĺko by platil otec za prepis vozidla, ak auto je z toho isteho okresu, no otec je občan z preukazom ZŤP. Ďakujem.

  Odpovedať
  • Avatar
   26. mája 2019 o 12:56
   Permalink

   Záleží to od dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby) a výkonu vozidla.
   Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   + pri prepise z iného okresu je treba rátať s poplatkom za nové tabuľky s evidenčným číslom (16,5€ za každú)

   Odpovedať
 • Avatar
  19. januára 2019 o 21:40
  Permalink

  Dobry den,

  kolko by stal prosim prepis auta z matky na syna? V ramci okresu? Dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  24. januára 2019 o 10:19
  Permalink

  Dobrý den,
  chci si udělat online termín na přihlášení vozidla,ale nejde to,proč?

  Odpovedať
 • Avatar
  3. februára 2019 o 20:28
  Permalink

  Dobrý den Mám dotaz.Zdedil som auto po otcovi ktoré je dečasne odhlásené z evidencie.Chcem ho prepisat na seba a je z ineho okresu.Ako mám postupovať

  Odpovedať
 • Avatar
  26. februára 2019 o 12:58
  Permalink

  Dobry den po dedickom konani prepisem traktor na seba v okrese je nutne ist na obhliadku?dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   26. mája 2019 o 12:53
   Permalink

   pre vozidlá typu „C“ nie je potrebná obhliadka

   Odpovedať
 • Avatar
  21. marca 2019 o 7:46
  Permalink

  Dobrý deń,prosím vás o informáciu: ake doklady musím predloži´t ak.auto prechádza z fyzickej osoby na pravnicku.´Dˇakujem.

  Odpovedať
  • Avatar
   26. mája 2019 o 12:52
   Permalink

   pri právnickej osobe musíte predložiť aj originál výpisu z obchodného registra

   Odpovedať
 • Avatar
  24. apríla 2019 o 13:06
  Permalink

  dobrý deň,
  čo je potrebné priložiť k „Žiadosti o zaevidovanie vozidla na nového držiteľa v aktuálnom okrese“ v prípade, že bolo auto zakúpené v AAA centre ?

  Odpovedať
  • Avatar
   26. mája 2019 o 12:49
   Permalink

   doklad totožnosti, splnomocnenie ak jednáte v mene AAA centra, osvedčenie o evidencii časť II, čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bola vydaná), návrh PZP

   Odpovedať
 • Avatar
  22. mája 2019 o 21:37
  Permalink

  dobri večer chcem sa opitať kolko stoji prepis avta ked kupujem zo susednej dedini

  Odpovedať
  • Avatar
   26. mája 2019 o 12:45
   Permalink

   Záleží to od dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby) a výkonu vozidla.
   Ak nie je susedná dedina náhodou v inom okrese tak ešte treba pripočítať 33€ za nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

   Odpovedať
 • Avatar
  30. mája 2019 o 9:51
  Permalink

  Dobrý deň chcem sa spýtať aký je presný postup pri prepise auta v prípade dedenia. Som priamy dedič po otcovi. Bol som auto už dvakrát prepisovať ani raz to nešlo, nakoľko v klientskom centre na informáciách mi bolo povedané tak a keď prídem dovnútra policajtka mi povedala úplne inak. Chcem len prepísať meno vlastníka v rámci toho istého okresu. Vraj treba ísť aj na obhliadku. Aký má toto význam absolútne nechápem. Ďalej mi bolo povedané vraj je potrebné zaplatiť poplatok 30,- ? Prečo na stránke ministerstva je uvedené niečo iné ? : správny poplatok: pri dedení je zápis nového držiteľa vozidla oslobodený od poplatku. POZNÁMKA: Ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci – nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie. Buď som ja blbý , alebo ozaj robia z ľudí debilov…

  Odpovedať
 • Avatar
  4. júla 2019 o 19:17
  Permalink

  Dobrý deň chcem sa vás opýtať čo potrebujem aby som moje auto prepísať na mna pretože som sa tento rok vidala a neviem ako to prebieha čiže potrebujem veľký a mali technicak prehodiť na moje nové priezvisko

  Odpovedať
 • Avatar
  8. júla 2019 o 17:57
  Permalink

  Dobrý deň. Na obhliaku vozidla musím ísť aj s úplne novým vozidlom?

  Odpovedať
 • Avatar
  9. júla 2019 o 11:26
  Permalink

  Prosím vás o kolkej je dnes posledná obhliadka vozidla dakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  9. júla 2019 o 11:30
  Permalink

  Prosím vás o kolkej je dnes posledná obhliadka vozidla ďakujem žiari nad hronom

  Odpovedať
 • Avatar
  13. augusta 2019 o 21:36
  Permalink

  Dobry den,

  idem prepisovat vozodilo v okrese (hlohovec). Objednany na dopravnom inspektorate som v stredu o 13:00. Obhliadky vozidla robia na inom pracovisku v inej casti mestia. Obhliadky vykonavaju o 8:00 a 13:00. Nikde sa neviem dostat k informacii, ci viem obhliadku vybavit (o 8:00) uz pred navstevou dopravneho inspektoratu, kde som objednany na 13:00. Je k tomu treba nejake papiere? Dakujem

  Odpovedať
  • Avatar
   13. augusta 2019 o 21:58
   Permalink

   môžete aj o 8:00, ak mám dobré informácie tak obhliadku vozidla môžete spraviť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku; myslím, že papiere netreba, ale musíte mať veľký technický preukaz (osvedčenie o evidencii časť 2)

   Odpovedať
 • Avatar
  31. augusta 2019 o 7:27
  Permalink

  Dobrý deň
  Rada bušom vedela vás názor. Kúpili sme avto ale keď nám prišiel technicak písalo že je tam 2 miestne auto.. Lenže majitelia sa o tom nijako nezmenili lebo auto ma 5.miest tak sme nevedeli. Ale v technickú v malom. Aj veľkom je uvedené že je to 2miestny dá sato nejako prepísať?

  Odpovedať
 • Avatar
  22. septembra 2019 o 18:18
  Permalink

  Dobrý deň
  Manžel ide prepísať auto na môjho brata,ktorý býva v Holandsku.Musí si ho prihlásiť na seba na Slovensku
  alebo môže priamo v Holandsku?D o kolkých dní tak musí urobiť ak sa to dá?

  Odpovedať
  • Avatar
   1. októbra 2019 o 22:23
   Permalink

   Vozidlo sa dá prihlásiť len podľa adresy držiteľa vozidla, je možné ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí ich úrady ho donutia prihlásit na jeho dlhodobý registrovaný pobyt kôli cestnym daniam. Koľko dní? Zisti to ak nebude mať značky.

   Odpovedať
 • Avatar
  18. októbra 2019 o 7:49
  Permalink

  Skúsenosť z KC Bratislava: V článku sa píše, že najprv sa počká na vyvolanie poradového čísla a následne sa ide na obhliadku vozidla. Nie je to tak. Najprv sa absolvuje obhliadka vozidla a následne sa ide “okienku”. Určite si rezervujte termín cez internet, aby ste nemuseli dlho čakať.

  Odpovedať
 • Avatar
  22. októbra 2019 o 9:55
  Permalink

  Viete mi prosím poradiť ako zrealizovať prepis auta po totalke, z okresu do okresu? Zvlášť keď do okresu kde je auto prihlásené nechcem chodiť? Ďakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  9. novembra 2019 o 23:02
  Permalink

  Prosím Vás, je možné prepísať havarované auto? Zrejme by sa muselo na obhliadku dopravit odtahovkou – VIN by samozrejme sedelo s TP, ale neviem, ci je v takomto pripade vobec prepis mozny.

  Odpovedať
  • Avatar
   27. októbra 2020 o 12:49
   Permalink

   áno teraz je to možné a bez obhliadky …

   Odpovedať
 • Avatar
  10. novembra 2019 o 19:28
  Permalink

  dobri vecer chcem sa opitat kupili sme auto dali sme na otca a on teraz niechce bit majitelom co mam robit mozete mi poradit bi som zobral na seba co treba

  Odpovedať
 • Avatar
  20. novembra 2019 o 11:54
  Permalink

  Dobry den chcela by som sa opytat syn kupuje auto od stryka a on je zamestnany v zahranici na prepis staci aj splnomocnenie od stryka potvrdene patricnym uradom

  Odpovedať
 • Avatar
  24. marca 2020 o 17:20
  Permalink

  Dobrý deň, je možné prepísať automobil v okrese z firmy na firmu elektronicky? Čo je k tomu treba a aké by tam boli poplatky? Auto je Škoda Roomster 1,9D, 77kW, r.v.2008.
  Ďakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  12. mája 2020 o 22:16
  Permalink

  V okresu Nové Zámky dostanú termín jedine len „autickári“,bezny clovek ne má sancu na dohodnutie teemínu.Je to tak aj v inych okresoch?!?

  Odpovedať
 • Avatar
  15. júna 2020 o 12:40
  Permalink

  Dobrý deň otázka, mamke zomrel manžel chce auto prepísať na svoje meno , čo bude potrebovať. Ďakujem

  Odpovedať
 • Avatar
  30. júla 2020 o 12:34
  Permalink

  Dobry den, ako TZP (ZTP – Invalidny dochodca) chcem kupit stary ojazdene auto z bazaru asi fabiu alebo Octavia combi, a za prepis + NOVY EVC (SPZ) , kolko zaplatim a aky doklady treba predlozit ?

  Odpovedať
 • Avatar
  27. októbra 2020 o 12:46
  Permalink

  Dobrý deň, chcem sa opýtať : vzhľadom na pandémiu KOVID 19 je na dopravnom inšpektoráte v SB zatvorene kvôli opatreniam od vlády do odvolania. Je možné spraviť prepis auta aj elektronický z domu cez internet ??? ak áno kde to nájdem ??? vopred ďakujem….

  Odpovedať
 • Avatar
  14. februára 2021 o 21:12
  Permalink

  Dobrý deň. Mám podané doklady na okresný úrad – Dovoz vozidla zo zahraničia. V elektronickej forme. (už ma informovali že sa to rieši ). A tiež chcem elektronicky prihlásiť vozidlo do evidencie na DI. ako mám dalej postupovať ?
  Dakujem.

  Odpovedať
 • Avatar
  30. apríla 2023 o 10:48
  Permalink

  *Dobrý deň, chcem sa opýtať, či pri prepise vozidla z otca na mamu, samozrejme v rámci okresu, musí byť vozidlo fyzicky na prehliadke, na polícii. Ďakujem.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *