Najlacnejšie PZP (povinné zmluvné poistenie) [PZP kalkulačka 2017/2018]

Kalkulačka povinného zmluvného poistenia Vám vypočíta najlacnejšie PZP pre Vaše vozidlo.Povinné zmluvné poistenie (zákonné poistenie vozidla, poistka na auto) musí byť zo zákona uzatvorené pre každé vozidlo, ktoré je evidované (prihlásené) na orgáne Policajného zboru. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle držiteľ motorového vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing), povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla

Ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR. 

Viac informácií o povinnostiach pre držiteľov a vlastníkov motorových vozidiel nájdete na stránke ministerstva vnútra a na stránke Slovensko.sk. Celé znenie zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov si môžete na stránke – zákon o povinnom zmluvnom poisteníUzatvorením povinného zmluvného poistenia získate krytie Vašej zodpovednosti za:

 • škody týkajúce sa zdravia účastníkov nehody (pokrýva aj náklady zdravotnej poisťovne)
 • náklady spojené z usmrtením
 • materiálne škody
 • krádež
 • ušlý zisk
 • právne náklady (zastupovanie osôb)

Tieto škody sa môžu vyšplhať veľmi vysoko, preto treba mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Vozidlo musí byť poistené po celú dobu, kým je evidované na orgáne Policajného zboru, pričom musí byť poistené až do jeho odhlásenia. Povinné zmluvné poistenie sa väčšinou uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému poistné plnenie v uvedenom rozsahu, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla neustanovuje inak. 

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom

Aké sú výhody uzatvorenia PZP online?

Výpočet PZP pre Vaše vozidlo cez internet zaberie len pár minút, nemusíte nikam chodiť, dokonca Vám PZP kalkulačka (odkaz nájdete na začiatku stránky) vypočíta najlacnejšie PZP z 9-tich poisťovieň naraz. Vy rozhodujete, či si poistenie vyberiete alebo nie. Nieje na Vás žiadny nátlak a jednoducho môžete formulár zavrieť, keď sa Vám ponuka nebude páčiť. Online poistenie (cez internet) vybavíte behom 15 minút a nemusíte zabíjať čas v pobočkách poisťovní. PZP porovnanie funguje tak, že Vám vypíše ceny PZP z viacerých poisťovní naraz, bez toho aby ste museli navštíviť internetové stránky týchto poisťovní. Niektoré poisťovne ponúkajú viacej balíčkov poistenia vozidla, preto sa ceny PZP môžu líšiť aj vrámci rovnakej poisťovne.

Čo potrebujete k uzatvoreniu PZP onlineStačia Vám k tomu vedieť údaje o evidencii vozidla, ktoré chcete poistiť a samozrejme Vaše osobné údaje prípadne údaje držiteľa vozidla v prípade, ak majiteľ a držiteľ vozidla nie je tá istá osoba.

Dokumenty, ktoré od poisťovne dostanete

 • Biela karta: platí vrámci územia Slovenskej republiky. Ak Vás príslušný policajný orgán vyzve na predloženie bielej karty, ste povinný mu ju predložiť. Taktiež sa bielou kartou preukazujete pri prípadnej dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody.
 • Zelená karta: potrebná mimo územia Slovenskej republiky (v krajinách, ktoré patria do systému zelenej karty). To, čo platí o bielej karte na Slovensku, platí o zelenej karte v zahraničí. To znamená, že ak Vás príslušný policajný orgán vyzve k predloženiu zelenej karty, ste povinný mu ju predložiť. Systém zelenej karty je založený na tom, aby ste nemuseli zakladať poistenie vozidla v každej krajine, ktorú navštívite.

Poistenie pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla

Zákon o PZP prikazuje uzatvoriť poistnú zmluvu, osobe, ktorej táto povinnosť vznikla najneskôr v deň prvého používania motorového vozidla. Pri nesplnení tejto povinnosti Vám hrozí pokuta.

Aká je pokuta pri neuzatvorení povinného zmluvného poistenia?

Pri každej policajnej kontrole ste povinný preukázať, že máte uzavreté PZP na danom vozidle. Na to slúži práve biela a zelená karta. Ak nemáte PZP uzatvorené, môže Vám byť zadržaný technický preukaz a pokuta v hodnote 16,60€ až 3320€, nehovoriac o škodách, ktoré môžete spôsobiť pri dopravnej nehode. Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti potvrdením o poistení zodpovednosti alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14. Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) eviduje všetky vozidlá, ktoré nemajú uzavreté povinné zmluvné poistenie, obvodným úradom.

Úlohy Slovenskej kancelárie poisťovateľov:

 • spravuje poistný garančný fond
 • vedie register poistenia zodpovednosti
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu vozidlom, ktoré nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, spôsobená škoda bude uhradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Tá si bude následne škodu vymáhať od nepoisteného škodcu. V prípade, ak povinné zmluvné poistenie nechcete platiť, musíte vozidlo bezpodmienečne odhlásiť. V tomto prípade, ak budete chcieť vozidlo opäť používať, budete musieť toto vozidlo znova prihlásiť a zároveň zaplatiť poplatok za prihlásenie.

Kontrola poistenia zodpovednosti:

 • Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.
 • Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.

Cena povinného zmluvného poistenia v roku 2017

V októbri 2016 mali poisťovne povinnosť zverejniť nové cenníky PZP pre rok 2017. Nové sadzby si môžete ľahko vypočítať po kliknutí na odkaz na začiatku článku. Po zadaní evidenčného čísla alebo manuálnym vyplnením parametrov Vášho vozidla sa Vám zobrazí porovnanie PZP z 9 poisťovní naraz.

Ceny PZP oproti minulému roku pre niektorých klientov vzrástli (až do výšky 40%). Tým, že poisťovne uvádzajú svoje cenníky PZP 10 týždňov pred koncom kalendárneho roka, zostáva ešte dosť času na prechod ku konkurencii v prípade, že im ponúknu lepšiu cenu. 

Poisťovne upravujú svoje ceny povinného zmluvného poistenia predovšetkým ku koncu kalendárneho roka. Môžu tak ale urobiť aj kedykoľvek počas roka. Každá z poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie sa väčšinou špecializuje na určitý segment vozidiel, v ktorom vychádza najlepšie.

 • Od čoho zavisí cena PZP?

Cenník PZP závisí od viacerých faktorov, predovšetkým však výkon,rok výroby,pohotovostná hmotnosť a objem motora Vášho vozidla. Ďalším faktorom je majiteľ vozidla a to konkrétne jeho nehodovosť, vek a aj miesto bydliska. Zľavu majú samozrejme majitelia preukazu ZŤP a rodičia dieťaťa do 15 rokov. Viac o faktoroch, ktoré vplývajú na cenu poistenia si môžete pozrieť v tomto článku.

Akú výšku škody poisťovňa nahradí v prípade škodovej udalosti?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte dojednaný v poistnej zmluve. Poistné krytie povinného zmluvného poistenia je spravidla s limitom 5.0 mil. € pri škodách na zdraví (buď na každého zúčastneného alebo bez ohľadu na počet zranených) a pri škodách na majetku a ušlom zisku s limitom od 1.0 mil. € a vyšším v závislosti od poisťovne. Zvýšený limit krytia na povinné zmluvné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

Poznámka: limit poistného plnenia: najvyššia možná hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti.

Povinné zmluvné poistenie a spoluúčasť

Niektoré poisťovne ponúkajú výhodnejšie ceny zákonného poistenia vozidla na základe dohodnutej spoluúčasti. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. V prípade škodovej udalosti, poisťovňa hradí poškodenému celú škodu, ale následne poisťovňa žiada od svojho klienta na preplatenie určitej sumy, podľa dohodnutej spoluúčasti, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve.

Spoluúčasť môže byť vyjadrená pevnou sumou (napríklad spoluúčasť do výšky 500€) alebo percentuálne (napríklad spoluúčasť do výšky 10% z celkovej škody).

Kedy poistenie zodpovednosti zaniká?

 • zánikom motorového vozidla,
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (prepis vozidla z leasingu na majiteľa).

V prípade vzniku týchto udalostí ste povinný informovať poisťovňu.

Ak ste za poistenie vozidla nezaplatili do 1 mesiaca od dátumu splatnosti, poistenie vozidla zanikne po uplynutí tejto lehoty (ak nieje v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota). Ak Vám poistenie zodpovednosti zaniklo kvôli neplateniu poistného, poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia ste povinný uzavrieť poistnú zmluvu s doterajšou poisťovňou. Ak si v tejto situácii uzatvoríte poistnú zmluvu s inou poisťovňou je táto zmluva neplatná.

Čo robiť v prípade vzniku škodovej udalosti?

V prípade škodovej udalosti, je poistený na žiadosť poškodeného povinný poskytnúť údaje potrebné pre uplatenie nároku na náhradu škody. Pri vzniku škodovej udalosti by ste si mali vymeniť tieto údaje medzi všetkými účastníkmi nehody:

 1. Meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo.
 2. Obchodné meno a sídlo poisťovne, v ktorej má poistený uzatvorené poistenie
 3. Číslo poistnej zmluvy

Do kedy musíte oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti?

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

Oznámenie ste povinný podať v písomnej forme. Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Po oznámení vzniku škodovej udalosti ste povinný postupovať podľa pokynov poisťovne v ktorej máte vozidlo poistené.

Najlacnejšie PZP

Poisťovne, z ktorých vám PZP kalkulačka vypočíta cenu PZP pre vaše vozidlo

Poisťovateľom môže byť iba poisťovňa oprávnená vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti na území SR. Všetky potrebné informácie o balíčkoch, limitoch krytia, ponukách a zľavách získate v článkoch, ktoré sú vytvorené pre každú poisťovňu, v ktorej si môžete uzavrieť povinné zmluvné poistenie online cez formulár, ktorý nájdete vyššie. Zoznam Slovenských poisťovní, z ktorých získate vyplnením formulára ponuky PZP pre Vaše vozidlo:

Allianz – Slovenská poisťovňa a. s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 0800 122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Allianz

AXA pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01

Tel.: 02 2929 2929
Tel. (zo zahraničia): +421 2 2929 2929
E-mail: info@axa.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení AXA

Generali Poisťovňa a.s.

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Tel.: 02/38 11 11 17
Fax: +421 2 58 57 61 00
E-mail: generali.sk@generali.com

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Generali

Groupama poisťovňa, a.s.

Poštová adresa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25

Sídlo poisťovne (neslúži ako kontaktné centrum pre klientov):
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava

Tel.: 0850 211 411

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Groupama

Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G.
Štefánikova 17
81105 Bratislava

Tel.: 02 / 482 105 44
Tel.: 048 / 415 39 54
info@kpas.sk
ba@kpas.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Komunálnej poisťovne

Kooperativa poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Tel.: 0800 120 000
info@koop.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Kooperativa

UNIQA poisťovňa, a.s. 

UNIQA poisťovňa, a.s.,
Lazaretská 15,
820 07 Bratislava

Tel.: 0850 111 400
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení poisťovne Uniqa

Union poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava

Tel.: 0850 111 211
E-mail: union@union.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení poisťovne Union

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingova 77,
824 68 Bratislava

Tel.: 0850 60 60 60
Tel. (zo zahraničia): +421 2 33 06 88 00
E-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk

Viac informácii o povinnom zmluvnom poistení Wüstenrot

Nie ste spokojný z PZP?

Ak nie ste spokojný, môžete v danej spoločnosti povinné zmluvné poistenie vypovedať a prejsť k inej poisťovacej spoločnosti. Toto neplatí v prípade, ak máte do konca poistnej zmluvy šesť a menej týždňov, čiže vypovedať zmluvu môžete najneskôr 6 týždňov pred koncom zmluvy. Nemôžete mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie 2-krát a to aj v prípade ak sa jedná o rovnakú spoločnosť.
 Ako zmeniť poisťovňu? 

Ak máte uztvorené PZP na kalendárny rok, čas na zmenu poisťovne máte do 18. novembra. Ľudia, ktorým sa poistné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, sa môžu pre zmenu rozhodnúť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď zmluvy PZP musíte pôvodnej poisťovni doporučiť do tohto termínu. Ak to nestihnete, zostanete poistený v rovnakej poisťovni celý nasledujúci rok. 

V prípade, ak chcete zmeniť poisťovňu, môžete tak urobiť, aj keď ešte neviete, kde sa chcete na nasledovné poisťovacie obdobie poistiť. Uzatvorené PZP však musíte mať tesne pred uplynutím poistného obdobia.

Zmluva s poisťovňou, v ktorej máte PZP uzatvorené sa nedá zrušiť nezaplatením poistného. V minulosti, ak ste nezaplatili za povinné zmluvné poistenie, tak Vám zmluvu o PZP poisťovňa automaticky zrušila a mohli ste sa poistiť v inej poisťovni. V súčastnosti to však už neplatí a zákon umožňuje zrušiť zmluvu o poistení jedine výpoveďou. V prípade, ak zmluvu pôvodnej poisťovni nevypovedáte a poistíte sa v inej poisťovni, budete musieť zaplatiť poistné aj v pôvodnej poisťovni. Po zániku poistenia zodpovednosti ste povinný odovzdať poisťovni potvrdenie o o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

Pre aké vozidlá si môžem PZP uzatvoriť?
 1. Osobné vozidlo M1 do 3,5T (M1)
 2. Dodávkové vozidlo N1 do 3,5T (N1)
 3. Motocykel (L1e, L3e)
 4. Motocykel s postranným vozíkom (L4e)
 5. Trojkolka (L2e, L5e)
 6. Štvorkolka (L6e, L7e)
 7. Obytný automobil do 10 000 kg (M1)
 8. Sanitný automobil do 3,5T (M1)
 9. Banská, vodná záchranná služba 3,5T (M1)
 10. Ostatné autobusy – mimo MHD (M2, M3)
 11. Nákladné od 3,5T (N2, N3)
 12. Ťahač návesov (N2, N3)
 13. Malotraktor s EVČ do 600 kg (T3
 14. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T1)
 15. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T2)
 16. Kolesový traktor s EVČ nad 600 kg (T4, T5)
 17. Prípojné vozidlá traktorov (R1, R2, R3, R4)
 18. Prípojné vozidlá (O1-do 750kg, O2-do 3,5t)
 19. Prípojné vozidlá (O3-do 10t, O4-nad 10t)
 20. Ťahané vymeniteľné stroje za traktor (S)
 21. Pracovné stroje bez EVČ (P)
 22. Pracovné stroje s EVČ (P)
 23. Pracovné stroje s EVČ obsahujúcim písm. „Z“ (P)
 24. Pracovné stroje s EVČ obsahujúcim písm. „C“(P)
Poistka na auto

Nájdite si najlacnejšie pzp na auto! Príklad poistenia auta Ford Mondeo 2004 s motorom 2.0 tdci o výkone 85kw:

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie vychádza od poisťovne Union (program Basic) s cenou 110€. Toto poistenie síce vychádza najlacnejšie ale v cene nie sú zahrnuté asistenčné služby. Ak si však priplatíte o 5€ ročne navyše dostanete od rovnakej poisťovne poistenie zahrňujúce aj asistenčné služby, alebo máte na výber za rovnakú cenu aj PZP od poisťovne Generali, ktorá má v cene tiež zahrnuté asistenčné služby. Najdrahšie poistenie pre toto vozidlo ponúka poisťovňa Allianz (program Exkluziv), ktorá by toto auto poistila za 180,11€ ročne.

Príklady poistky na auto zoradené podľa ceny najnižšej ceny:

Volkswagen Golf V / nafta / 2004 / 1.9 TDI Comfortline 1896cm3, 77kW – Bratislava

 1. Komunálna poisťovna Garantplus – ročne 112.00 €, polročne 57.68 €, štvrťročne 28.84 €
 2. Kooperativa Partner – ročne 112.20 €, polročne 56.10 €, štvrťročne 28.05 €
 3. Kooperativa Partner s pripoistením „Živel“ alebo „Stret so zverou“ ročne 118.80 €, polročne 59.40 €, štvrťročne 29.70 €

Renault Clio 1.2 16V / benzin / 55kW 75k. 2002 – Trnava

 1. Allianz Štandard ročne 66.48 €, polročne 34.90 €, štvrťročne 19.11 €
 2. Groupama ročne 71.16 €, polročne 37.50 €, štvrťročne 18.75 €
 3. Union Basic ročne 76.00 €, polročne 38.00 €, štvrťročne 19.00 €Povinné zmluvné poistenie

Volkswagen Polo 1,2 i 12V 2002 / benzin / 47kw – Nitra

 1. Groupama ročne 71.16 €, polročne 37.50 €, štvrťročne 18.75 €
 2. Union Basic ročne 76.00 €, polročne 38.00 €, štvrťročne 19.00 €
 3. Generali štandard ročne 76.93 €, polročne 44.54 €, štvrťročne 24.29 €

FORD FIESTA 2003 1299cm3 / benzin / 51kW – Trenčín

 1. Groupama ročne 71.16 €, polročne 37.50 €, štvrťročne 18.75 €
 2. Union Basic ročne 76.00 €, polročne 38.00 €, štvrťročne 19.00 €
 3. Kooperativa Partner ročne 78.20 €, polročne 39.10 €, štvrťročne 19.55 €

Opel Corsa 1.2 / benzin / 2013 63kw – Nové Mesto nad Váhom

 1. Groupama ročne 71.16 €, polročne 37.50 €, štvrťročne 18.75 €
 2. Union Basic ročne 76.00 €, polročne 38.00 €, štvrťročne 19.00 €
 3. Kooperativa Partner ročne 78.20 €, polročne 39.10 €, štvrťročne 19.55 €

OPEL ASTRA 1.4 16V / benzin / 2003 / 1389 cm3 – 66 kW / 1660 Kg – Žilina

 1. Groupama ročne 74.16 €, polročne 39.06 €, štvrťročne 19.53 €
 2. Allianz ročne 79.05 €, polročne 41.50 €, štvrťročne 22.73 €
 3. Union Basic ročne 84.00 €, polročne 42.00 €, štvrťročne 21.00 €

PEUGEOT 407 / nafta / 2005 / 1997 cm3 – 100 kW / 2080 Kg banska bystrica

 1. Union Basic ročne 130.00 €, polročne 65.00 €, štvrťročne 32.50 €
 2. Union Optimum ročne 136.00 €, polročne 68.00 €, štvrťročne 34.00 €
 3. Generali Štandard ročne 141.71 €, polročne 82.04 €, štvrťročne 44.75 €

NISSAN QASHQAI / nafta / 2009 / 1461 cm3 – 78 kW / 1930 Kg – Banská štiavnica

 1. UNIQA Štandard ročne 93.84 €, polročne 46.92 €, štvrťročne 23.46 €
 2. Komunálna poisťovňa ročne 104.00 €, polročne 53.56 €, štvrťročne 26.78 €
 3. Kooperativa Partner ročne 104.55 €, polročne 52.28 €, štvrťročne 26.14 €

ŠKODA OCTAVIA 1Z / nafta / 2005 / 1896 cm3 – 77 kW / 1980 Kg – Liptovský Mikuláš

 1. Groupama ročne 91.08 €, polročne 47.94 €, štvrťročne 23.97 €
 2. Union Basic ročne 110.00 €, polročne 55.00 €, štvrťročne 27.50 €
 3. Komunálna poisťovňa Garantplus ročne 112.00 €, polročne 57.68 €, štvrťročne 28.84 €

RENAULT CAPTUR / benzin / 2014 / 1197 cm3 – 88 kW / 1726 Kg – Sabinov

 1. Kooperativa partner ročne 78.20 €, polročne 39.10 €, štvrťročne 19.55 €
 2. Komunálna poisťovňa Garantplus ročne 78.30 €, polročne 40.33 €, štvrťročne 20.17 €
 3. Komunálna poisťovň Garantplus + Živel ročne 82.65 €, polročne 42.57 €, štvrťročne 21.29 €

FORD FOCUS / nafta / 2006 / 1753 cm3 – 85 kW / 1905 Kg – Piešťany

 1. Allianz štandard ročne 101.75 €, polročne 53.42 €, štvrťročne 29.25 €
 2. Groupama ročne 102.36 €, polročne 53.88 €, štvrťročne 26.94 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 104.00 €, polročne 53.56 €, štvrťročne 26.78 €

VOLKSWAGEN PASSAT / nafta / 2005 / 1896 cm3 – 77 kW / 2030 Kg – Hlohovec

 1. Groupama ročne 100.20 €, polročne 52.74 €, štvrťročne 26.37 €
 2. Union Basic ročne 110.00 €, polročne 55.00 €, štvrťročne 27.50 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 112.00 €, polročne 57.68 €, štvrťročne 28.84 €

AUDI A6 / nafta / 2008 / 1968 cm3 – 103 kW / 2240 Kg – Košice

 1. Kooperativa Partner ročne 143.65 €, polročne 71.83 €, štvrťročne 35.92 €
 2. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 144.00 €, polročne 74.16 €, štvrťročne 37.08 €
 3. Union Basic ročne 148.00 €, polročne 74.00 €, štvrťročne 37.00 €

ŠKODA SUPERB / nafta / 2007 / 1896 cm3 – 85 kW / 2050 Kg – Žarnovica

 1. Generali štandard ročne 100.00 €, polročne 57.90 €, štvrťročne 31.58 €
 2. Union Basic ročne 110.00 €, polročne 55.00 €, štvrťročne 27.50 €
 3. Kooperativa Garantplus ročne 112.00 €, polročne 57.68 €, štvrťročne 28.84 €

ŠKODA FABIA / benzin / 2008 / 1198 cm3 – 51 kW / 1565 Kg – Rimavská sobota

 1. Allianz Štandard ročne 72.68 €, polročne 38.15 €, štvrťročne 20.89 €
 2. Groupama ročne 74.16 €, polročne 39.06 €, štvrťročne 19.53 €
 3. Union Basic ročne 75.00 €, polročne 37.50 €, štvrťročne 18.75 €

RENAULT MEGANE / benzin / 2010 / 1598 cm3 – 74 kW / 1720 Kg – Gelnica

 1. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 104.00 €, polročne 53.56 €, štvrťročne 26.78 €
 2. Kooperativa partner ročne 104.55 €, polročne 52.28 €, štvrťročne 26.14 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus + Živel ročne 110.50 €, polročne 56.91 €, štvrťročne 28.46 €

VOLKSWAGEN BORA / nafta / 2000 / 1896 cm3 – 85 kW / 1880 Kg – Dolný Kubín

 1. Groupama ročne 102.36 € polročne 53.88 € štvrťročne 26.94 €
 2. Union – Basic – ročne 110.00 € polročne 55.00 € štvrťročne 27.50 €
 3. Komunálna poisťovňa – GarantPlus – ročne 78.20 €, polročne 39.10 €, štvrťročne 19.55 €

Pri poistení je teda nutné pozrieť si aj služby, ktoré sa poisťovňa zaväzuje vykonať uzatvorením PZP. Lacné PZP teda nemusí automaticky znamenať najvýhodnejšie poistenie. Cena PZP záleží aj od balíčkov pripoistenia (napríklad proti živlom, zvery, čelného skla…).

Poistenie motorky

Príklady poistenia motorky, zoradené od najlacnejšej ponuky:

YAMAHA XJR1300 / benzin / 2008 / 1251 cm3 – 72 kW / 450 Kg Galanta

 1. Uniqa štandard ročne 63.48 €, polročne 31.74 €, štvrťročne 15.87 €
 2. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 69.00 €, polročne 35.54 €, štvrťročne 17.77 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus + Živel ročne 73.31 €, polročne 37.76 €, štvrťročne 18.88 €

KAWASAKI Z800 / benzin / 2015 / 806 cm3 – 35 kW / 406 Kg Čadca

 1. Uniqa štandard ročne 63.48 €, polročne 31.74 €, štvrťročne 15.87 €
 2. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 69.00 €, polročne 35.54 €, štvrťročne 17.77 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus + Živel ročne 73.31 €, polročne 37.76 €, štvrťročne 18.88 €

SUZUKI SV1000S / benzin / 2003 / 996 cm3 – 88 kW / 415 Kg Martin

 1. Uniqa štandard ročne 63.48 €, polročne 31.74 €, štvrťročne 15.87 €
 2. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 69.00 €, polročne 35.54 €, štvrťročne 17.77 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus + Živel ročne 73.31 €, polročne 37.76 €, štvrťročne 18.88 €

HONDA CB600F / benzin / 2007 / 599 cm3 – 23 kW / 395 Kg Topoľčany

 1. Uniqa štandard ročne 63.48 €, polročne 31.74 €, štvrťročne 15.87 €
 2. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 69.00 €, polročne 35.54 €, štvrťročne 17.77 €
 3. Komunálna poisťovna Garantplus + Živel ročne 73.31 €, polročne 37.76 €, štvrťročne 18.88 €
Poistenie nákladného vozidla

MAN H06 / nafta / 2008 / 12419 cm3 – 353 kW / 18000 Kg Námestovo

 1. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 599.00 €, polročne 308.49 €, štvrťročne 154.25 €
 2. Kooperativa partner ročne 601.80 €, polročne 300.90 €, štvrťročne 150.45 €
 3. Komunálna poisťovňa ročne 636.45 €, polročne 327.78 €, štvrťročne 163.89 €

VOLVO FH / nafta / 2013 / 12777 cm3 – 375 kW / 18000 Kg Myjava

 1. Komunálna poisťovna Garantplus ročne 599.00 €, polročne 308.49 €, štvrťročne 154.25 €
 2. Kooperativa partner ročne 601.80 €, polročne 300.90 €, štvrťročne 150.45 €
 3. Komunálna poisťovňa ročne 636.45 €, polročne 327.78 €, štvrťročne 163.89 €
Ako si overiť platnosť povinného zmluvného poistenia?

Na záver by som Vám chcel predstaviť nástroj pre overenie PZP, ktorý môžete použiť na overenie platnosti povinného zmluvného poistenia po uzatvorení zmluvy, ale aj napríklad v prípade škodovej udalosti, kedy vinník nehody odišiel z miesta činu. Stačí Vám vedieť evidenčné číslo vozidla (ŠPZ).

Najlacnejšie PZP (povinné zmluvné poistenie) [PZP kalkulačka 2017/2018]
5 (100%) 18 hlasov