Evidencia vozidiel:prihlásenie auta,odhlásenie auta,prepis auta,STK,EK…

Prihlásenie auta, ktoré bolo dovezené zo zahraničia

Nákup vozidla v EU a dph: Ak si kupujete auto, ktoré má najazdené menej ako 6000km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové auto.Ak Vaše kúpené auto spĺňa tieto podmienky a je kupovené z jedných z štátov, ktoré sú členom EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili. DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete uskutočniť prihlásenie auta do evidencie. Za ojazdené auto sa definuje auto, ktoré má najazdené viac ako 6000km a (nie alebo) je staršie ako 6 mesiacov.Ak si kúpite ojazdení auto od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu automobilov (nesúkromnej osoby), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu.DPH platíte samozrejme len raz, čiže na Slovensku už DPH neplatíte. Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU dovozca musí zaplatiť okrem DPH aj clo. Na čo treba myslieť pri kúpe auta zo zahraničia:

 • Musíte mať kúpno-predajnú zmluvu, faktúru poprípade darovaciu zmluvu
 • Technický preukaz vozidla
 • Platnú technickú a emisnú kontrolu
 • Auto treba odhlásiť z evidencie v danej krajine (na dopravnom inšpektoráte). Po tomto úkone dostanete doklad o ohlásení z evidencie.
 • V krajine, ktorej auto kupujete je nutné si vybaviť prevodové značky. Ich platnosť býva rôzna. Pri platnosti menšej ako 15 dní, by som odporúčal jej predĺženie, pretože prihlásenie vozidla na Slovensku je zdĺhavá záležitosť. Ak Vám vyprší platnosť prevodových značiek tak si musíte doplatiť 33€ alebo dotiahnuť (na vozíku).Súčasťou prevodových značiek je aj poistenie vozidla.
Čítaj viac

Prihlásenie nového vozidla

Vozidlo o ktorom úrad schvaľujúci technickú spôsobilosť auta rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru,a ktoré nebolo doteraz prihlásené, musí byť evidované (prihlásené) na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držania automobilu. Vozidlo, ktorého vlastníkom je podnikateľský subjekt, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajné zboru, to znamená na dopravnom inšpektoráte podľa adresy podnikateľského subjektu. Vozidlo, ktoré nebolo doteraz prihlásené do evidencie vozidiel, je vlastník tohto auta povinný osobne toto vozidlo prihlásiť a to do 15 dní po jeho nadobudnutí. Vlastník auta musí byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, alebo právnická osoba, alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.Vlastník vozidla musí pri prihlasovaní uviesť, kto bude jeho držiteľ zapísaný v evidencii.

Potrebné doklady pre prihlásenie nového auta do evidencie vozidiel

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • faktúra o nadobudnutí vozidla
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade prihlasovania vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • v prípade leasingu alebo auto úveru splnomocnenie z leasingovej spoločnosti, výpis obchodného registra leasingovej spoločnosti, zmluva o zabezpečovacom prevode
Čítaj viac

 

Ako sa zmenili ceny prihlásenia a prepisu vozidla po 1.2.2017?

Od 1.2.2017 sa platia registračné poplatky aj za každý prepis vozidla. Ceny sa zvýšili pre vozidla nad 176 kw a naopak výhodu lepšej ceny majú menej výkonné vozidla (do 176 kw). Novinkou sú aj vekové koeficienty.

Čítaj viac

Prihlásenie auta z iného okresu

Ak chcete auto kúpiť, predať respektíve darovať z (do) iného okresu, čiže nový majiťel vozidla je z iného okresu ako pôvodný majiteľ vizidla, tak je nutné odhlásiť auto z pôvodného okresu za okres, v ktorom sa nachádza nový majiteľ a samozrejme aj zmeniť doklady k autu. Od 1. januára 2016 je nutné aby boli v procese odhlasovania vozidla prítomný ako aj pôvodný majiteľ, tak aj nový majiteľ vozidla respektíve musíte predložiť overené splnomocnenie. Nový majiteľ auta je povinný prihlásiť vozidlo a umožniť údajové porovnanie dokladov s údajmi na vozidle do 30 dní od dňa odhlásenia auta, ktoré vykonan pôvodný majiteľ. Na prihlásenie potrebujete predložiť:

 • Vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
 • Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia (alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz auta so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla).
 • Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Platný doklad totožnosti.

V prípade, ak je držiteľom vozidla podnikateľ je potrebný originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list. V prípade, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný je potrebné splnomocnenie na prepis auta, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Čítaj viac

Evidencia vozidielPrihlásenie auta

Na našej stránke nájdete aj zoznam miest, kde sa uskutočňuje evidencia vozidiel. Stačí si v hornom menu zadať Váš kraj alebo do vyhľadávania napísať mesto a zobrazí sa Vám adresa, kontakt a otváracie hodiny pre dané mesto.

Povinné zmluvné poistenie

Na internete nájdete veľa spoločností, ktoré povinné zmluvné poistenie ponúkaju… Ako si však vybrať to najlepšie / najvýhodnejšie? Vyplnením nasledujúcich údajov Vám ponúkame zdarma porovnanie cien PZP zo všetkých poistovien, z ktorých si sami vyberiete, ktorá sa Vám zdá byť tá najlepšia. Napríklad bežná cena pre automobil Škoda Octavia 1,2TSI je 85,56€, u nás len 72,48€. Ušetríte 13,08€. Podobne aj iné automobily napríklad Kia Ceed CRDI 1,6 pre ktorú je priemerná cena poistenia 110,5€, ale u nás ju získate len za 95,76€. To znamená úsporu vo výške 14,74€.

Čítaj viac

 

Overenie stavu vozidla – STK, EK, KO a počet najazdených kilometrov

Nástroje pre overenie kupovaného vozidla a na overenie platnosti kontroly originality a technickej a emisnej kontroly.

Čítaj viac

 

Prepis auta v okresePrepis auta v okrese

Ako na Prepis auta v okrese? Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

V prípade ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidel v rámci SR).

 

Čítaj viac

 

Obhliadka vozidla pri prepise – Prihlásenie nového držiteľa auta

Na obhliadku vozidla pri prepise nie je možné rezervovať si konkrétny termín prostredníctvom elektronickej služby.

Na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť nasledujúce:

1. Vyplnenú Žiadosť o prihlásenie auta do evidencie  (vyžaduje sa na všetkých dopravných inšpektorátoch vytlačená v zjednotenom ).

 

2. Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia („veľký techničák“).

3. Osvedčenie o evidencii časť I („malý techničák“).

4. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.

5. Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia.

6. Uhradený správny poplatok vo výške 66 eur (kolky sa predávajú na dopravných inšpektorátoch prostredníctvom kolkomatov, tzv. kioskov).

7. Úradne overené splnomocnenie, ak prihlásenie nevykonáva priamo vlastník/držiteľ vozidla.

V prípade, že sa vlastníkom vozidla stáva podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra.

Ak nedodržíte 30–dňovú lehotu na prihlásenie auta do evidencie, musíte vykonať kontrolu originality a odborný posudok s výsledkom „spôsobilé“ tiež predložiť pri prihlasovaní nového držiteľa vozidla. Posudok o kontrole originality nemôže byť pritom starší ako 15 dní. V tomto prípade už nemusíte absolvovať obhliadku vozidla.Prepis vozidla v okrese

Čítaj viac

 

Prihlásenie auta cez internet

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Zaručeným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny. Pri elektronických službách, pri ktorých je vyžadovaný zaručený elektronický podpis je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

Čítaj viac

Odhlásenie auta

Pri odhlásení auta do iného okresu musí držiteľ auta predložiť nasledujúce dokumenty:

 • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom auta podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
Čítaj viac

 

O čom je stránka prihlasenieauta.sk ?

Naša stránka ponúka všetky potrebné informácie, návody a poznatky pre úspešné prihlásenie, prepis a odhlásenie vozidla. Všetko máme podrobne zdokumentované a pripravené pre Vaše použitie. Nájdete tu samozrejme aj všetky potrebné zmluvy a dokumenty potrebné pre úkony spojené z evidenciou vozidiel. Ku každej téme je pripravená aj diskusia pre prípadné otázky.

Kompletný návod na prihlásenie auta

Na našej stránke nájdete kompletný návod, ako prihlásiť vozidlo krok za krokom. Určite sa nájdu takí z Vás (najmä mladší), čo ešte nikdy neprihlasovali auto. V nasledujúcich stránkach sa Vám to pokusím dopodrobna vysvetliť. Ak Vám niečo nie je jasné, využite naše fórum.

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť