Prihlásenie auta cez internet

Cestovanie a doprava

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel vám umožňujú zistiť informácie o vašom vozidle, vykonať zmeny v evidencii vozidiel, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte alebo napríklad požiadať o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu.

Poskytnutie informácií o vozidle

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

 • Poskytnutie informácií o stave podanej žiadosti s vozidlom
  Služba poskytuje informácie o všetkých podaných elektronických žiadostiach súvisiacich s vozidlom a informácie o stave ich riešenia.
 • Poskytnutie informácií o exekútorských blokáciách
  Služba poskytuje informácie o aktuálne vedených exekútorských blokáciách na vozidle evidovaných v systéme evidencie vozidiel.
 • Poskytnutie informácií o súdnych, daňových a colných blokáciách vozidla
  Služba poskytuje informácie o aktuálne vedených súdnych, daňových a colných blokáciách na vozidle evidovaných v systéme evidencie vozidiel.
 • Poskytnutie informácií o tabuľkách s evidenčným číslom a dokladoch od vozidla
  Služba poskytuje informácie o tabuľkách s evidenčným číslom a o dokladoch od vozidla, ktoré boli k vozidlu vydané, alebo sú požadované k vydaniu.
 • Poskytnutie informácií o držiteľovi vozidla
  Služba poskytuje informácie o vykonaných kontrolách originality na vozidle, ktoré sú evidované v systéme evidencie vozidiel, informácie o preverení vozidla v národnom pátraní a poskytuje históriu o evidovaných udalostiach.
 • Poskytnutie informácií o pôvode vozidla
  Služba poskytuje informácie o histórii evidovaných udalostí vykonaných s vozidlom.
TIP
Pri prepise respektíve pri prihlásení vozidla musíte predložiť bielu kartu a doklad o zaplatení PZP. Na tomto odkaze si môžete vypočítať cenu PZP pre Vaše vozidlo vybrať si tú najlepšiu ponuku.

Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Zaručeným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny. Pri elektronických službách, pri ktorých je vyžadovaný zaručený elektronický podpis je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
  Službou oznamujete ako vlastník vozidla prevod držby vozidla na inú osobu (napríklad pri predaji vozidla). Vlastník si musí túto povinnosť splniť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla novým držiteľom (vlastníkom), odhlásenie vozidla je bez poplatku.
 • Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla
  Služba vám ako vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom. Po oznámení straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom, môžete ako držiteľ alebo vlastník vozidla požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom aj cez elektronickú službu Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát.
 • Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
  Elektronická služba je určená pre výrobcov alebo zástupcov výrobcu dosiaľ neevidovaného  vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla a umožňuje požiadať o prvé prihlásenie vozidla do evidencie. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Importér/predajca nových motorových vozidiel musí byť pritom registrovaný v Národnej evidencii vozidiel. Prvé prihlásenie vozidla podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
  Služba je určená pre vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla a umožňuje požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku v hodnote 2,50 eur.
 • Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
  Služba vám umožňuje zapísať sa v evidencii vozidiel ako nový držiteľ vozidla ak sa na vás previedla držba vozidla (napr. kúpou). Predpokladom na uskutočnenie služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (technický preukaz s čipom). Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
  Služba umožňuje držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla oznámiť zmenu trvalého pobytu pri presťahovaní z iného okresu na účely zápisu do dokladov od vozidla. Podmienkou na uskutočnenie služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (technický preukaz s čipom). Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
  Službou je umožnené vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla požiadať o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu, a to v prípade, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiadala o zápis tejto skutočnosti do dokladov.
 • Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
  Elektronickou službou môžete oznámiť zmenu farby vozidla, zmenu doplnkovej farby vozidla alebo zmenu zvláštnej výbavy vozidla. Výsledkom je vydanie nových dokladov od vozidla. Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
  Službou môžete požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov. Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku. O pripravenosti tabuľky na vyzdvihnutie na dopravnom inšpektoráte budete informovaný správou do vašej elektronickej schránky.
 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom
  Služba je určená autobazárom a umožňuje previesť držbu vozidla na inú osobu. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Predpokladom je uzavretie zmluvy vlastníka vozidla s autobazárom na predaj tohto vozidla.
 • Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
  Službou sa oznamuje zmena vlastníka vozidla, ku ktorej dochádza po ukončení leasingu vozidla. Držiteľ vozidla sa pri tom nemení. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou na uskutočnenie služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (technický preukaz s čipom).
 • Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
  Služba umožňuje vlastníkovi vozidla požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny spolu s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, alebo bez ich vydania. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou na uskutočnenie služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (technický preukaz s čipom). Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
  Službou môžete ako vlastník vozidla oznámiť a zapísať do dokladov nového vlastníka vozidla alebo držiteľa, pričom nie je potrebné predchádzajúce oznámenie o prevode držby vozidla na nového držiteľa. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou na uskutočnenie služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 (technický preukaz s čipom). Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku.
 • Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla
  Službou potvrdíte zaplatenie dane z pridanej hodnoty, v prípade prihlásenia dopravného prostriedku dovezeného z iného členského štátu Európskej únie. K podaniu je potrebné priložiť sken potvrdenia o zaplatení dane.
 • Žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla
  Služba umožňuje oznámiť vlastníkovi vozidla ukončenie vlastníckeho práva k vozidlu, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.
 • Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva
  Služba umožňuje vlastníkovi vozidla, na ktorého sa vlastnícke právo k vozidlu previedlo, zapísať túto skutočnosť do dokladov vozidla.
 • Žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla
  Služba umožňuje vlastníkovi požiadať o zrušenie oznámenia zmeny vlastníckeho práva k vozidlu, pokiaľ nový vlastník vozidla nepožiadal o zápis zmeny do dokladov vozidla.

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Elektronickými službami v tejto sekcii si môžete objednať presný termín na dopravnom inšpektoráte, zaradiť sa do radu čakateľov alebo sa informovať o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte.

 • Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
  Služba umožňuje dohodnúť si presný termín a čas na dopravnom inšpektoráte na účel vybavenia niektorého z evidenčných úkonov súvisiacich s dopravným prostriedkom.
 • Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte
  Služba umožňuje zaradiť sa v daný deň do radu existujúcich čakateľov na vybavenie evidenčného úkonu. Služba vám rezervuje najbližší voľný čas.
 • Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte
  Služba vám umožní získať prehľad o rade čakateľov na evidenčný úkon v daný deň na vybranom dopravnom inšpektoráte.

Žiadosti o udelenie plnomocenstva
Elektronické služby v tejto sekcii vám umožňujú požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom.

 • Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnémfu úkonu
  Službou môžete udeliť inej osobe elektronické splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom, ktorého ste vlastník alebo držiteľ. Žiadosť je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom.
 • Žiadosť o zrušenie splnomocnenia
  Službou sa splnomocnenej osobe odníme udelené splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom. Zrušiť splnomocnenie môže osoba, ktorá dané splnomocnenie udelila.
Vysvetľujúce zákony:

 

Zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonovPrihlásenie auta cez internet

Zdroj:slovensko.sk

Jeden komentár na článok “Prihlásenie auta cez internet

 • 26. marca 2017 o 20:03
  Permalink

  Je pekné, že je tu napísané, čo všetko sa dá s robiť keď vlastníte OP s čipom, ale nikde tu nevidím, ako postupovať pri tom-ktorom úkone!

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalším používaním tejto stránky súhlasíťe s používaním Cookies. Viac informácii

Nastavenie cookies na tejto stránke je nastavené na "Povoliť cookies". aby Vám návšteva tejto stránky priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Keď budte ďalej pokračovať pri používaní tohto webu bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknutím na "Súhlasím", dávate k spracovaniu cookies súhlas.

Zatvoriť